NAČELA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI, V ZVEZI Z ZBIRANJEM IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV TER INFORMACIJE O PIŠKOTKIH

/ Politika zasebnosti in obvestilo o zasebnosti/

ki jih upravljavec posreduje posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri zbiranju osebnih podatkov od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v spletni trgovini www.northfinder.com.I. Operater

V skladu s členom 13(1) in (2) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. maja 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljnjem besedilu: Uredba) upravljavec posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, od katerega upravljavec pridobiva osebne podatke v zvezi z njim, zagotavlja naslednje informacije:

II. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Upravljavec je družba NORTHFINDER, a. s., s sedežem na naslovu Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Slovaška republika, matična številka: 35 933 011. Nadaljnji kontaktni in identifikacijski podatki upravljavca so na voljo v razdelku POMEMBNE INFORMACIJE - KONTAKTNI PODATKI.

III. Obdelani osebni podatki

3.1 Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, prebivališče, e-poštni naslov, naslov za dostavo, telefonsko številko, podatke, pridobljene iz piškotkov, naslove IP, ime banke in IBAN, podpis, prijavno ime in geslo za uporabniški račun www.northfinder.com, zbirne informacije o nakupih (npr. zgodovina naročil posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, / bonusi, odobreni in izplačani posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, itd.).

IV. Kontaktni podatki odgovorne osebe

4.1 Odgovorne osebe ni.

V. Nameni obdelave osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

5.1 Namen obdelave osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je:

5.1.1 obdelava računovodskih dokumentov,

5.1.2. registracija pogodb in strank za namene sklepanja in izvajanja pogodb,

5.1.3. arhiviranje dokumentov v skladu z zakonodajo,

5.1.4. izvajanje pogodbe, sklenjene z zadevno osebo

5.1.5. upravljanje uporabniškega računa na spletnem mestu www.northfinder.com

VI. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

6.1 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je glede na konkretne osebne podatke in namen njihove obdelave izpolnjevanje zakonske obveznosti upravljavca ali izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

VII. Prejemniki ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov

7.1 Prejemnik osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo ali vsaj lahko bo:

7.1.1. statutarni organi ali člani statutarnih organov upravljavca

7.1.2. zaposleni pri nadzorniku

7.1.3. poslovni predstavniki upravljavca in druge osebe, ki sodelujejo z upravljavcem pri izvajanju njegovih nalog.

7.2 Prejemnik osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bodo tudi upravljavčevi sodelavci, poslovni partnerji, dobavitelji in pogodbeniki, zlasti: računovodsko podjetje, podjetje, ki opravlja storitve v zvezi z ustvarjanjem in vzdrževanjem programske opreme, podjetje, ki upravljavcu opravlja pravne storitve, podjetje, ki upravljavcu opravlja svetovalne storitve, podjetja, ki zagotavljajo prevoz in dostavo izdelkov kupcem, in tretje osebe.

7.3 Prejemniki osebnih podatkov so tudi sodišča, organi pregona, davčni organi in drugi državni organi v zakonsko določenih primerih.

VIII. Informacije o nameravanem prenosu osebnih podatkov v tretjo državo

Se ne uporablja - upravljavec osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo.

IX. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se bodo hranili toliko časa, kolikor je potrebno v skladu z zakonom za namen izvajanja pogodbe in njihovega poznejšega arhiviranja.

X. Informacije o obstoju ustreznih pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

10. Zadevna oseba ima med drugim naslednje pravice:

10.1. pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa do podatkov v skladu s členom 15 Uredbe, ki vključuje:

10.1.1 pravico, da od upravljavca podatkov pridobi potrditev, ali se obdelujejo osebni podatki, ki se nanašajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

 • če se obdelujejo osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo, in pravico do pridobitve teh informacij;
 • informacije o namenih obdelave;
 • informacije o vrstah zadevnih osebnih podatkov;
 • informacije o prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti v primeru prejemnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • če je mogoče, informacije o predvidenem obdobju hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, informacije o merilih za njegovo določitev;
 • informacije o obstoju pravice, da od upravljavca podatkov zahteva popravek osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali njihov izbris ali omejitev obdelave, in o obstoju pravice do ugovora taki obdelavi;
 • informacije o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • če osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;
 • informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) Uredbe, in v takih primerih vsaj smiselne informacije o uporabljenem postopku ter pomenu in predvidljivih posledicah take obdelave osebnih podatkov za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

10.1.2. pravico do obveščenosti o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu s členom 46 Uredbe v zvezi s prenosom osebnih podatkov, kadar se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;

10.1.3. pravico do kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, vendar pod pogojem, da pravica do kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih;

10.2. pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do popravka v skladu s členom 16 Uredbe, ki vključuje:

10.2.1. pravico upravljavca, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki;

10.2.2. pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno s predložitvijo dodatne izjave s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

10.3. právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 nariadenia, ktorého obsahom je:

10.3.1. pravico, da od upravljavca podatkov brez nepotrebnega odlašanja zahteva izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih razlogov:

 • Osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere se izvaja obdelava, če za obdelavo osebnih podatkov ni druge pravne podlage;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi osebnih podatkov v skladu s členom 21(1) Uredbe in za obdelavo ni prevladujočih zakonitih razlogov
 • osebnih podatkov; ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi osebnih podatkov v skladu s členom 21(2) Uredbe;
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti v skladu z zakonodajo Evropske unije ali zakonodajo države članice, ki velja za upravljavca podatkov;
 • so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe v skladu s členom 8(1) Uredbe.

10.4. pravico upravljavca podatkov, ki je razkril osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja ukrepov, da obvesti druge upravljavce podatkov, ki obdelujejo osebne podatke, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteval izbris vseh sklicevanj na te osebne podatke, njihovih kopij ali replik;

pri tem pravica do izbrisa osebnih podatkov, ki vsebuje pravice iz člena 17(1) in (2) Uredbe [tj. vsebuje pravice iz točk (i) in (ii) točke (c)(J) tega dokumenta], ne nastane, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

10.4.1. za uveljavljanje pravic do svobode izražanja in obveščanja;

10.4.2. za izpolnjevanje pravne obveznosti, ki zahteva obdelavo v skladu s pravom Evropske unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, podeljenih upravljavcu;

10.4.3. zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s členom 9(2)(h) in (i) Uredbe ter členom 9(3) Uredbe;

10.4.4. za namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali v statistične namene v skladu s členom 89(1) Uredbe, kadar je verjetno, da bi pravica iz člena 17(1) Uredbe onemogočila ali resno ovirala doseganje namenov takšne obdelave osebnih podatkov; ali

10.4.5. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

10.5. pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da omeji obdelavo osebnih podatkov v skladu s členom 18 Uredbe, ki vključuje:

10.5.1. pravico, da upravljavec omeji obdelavo osebnih podatkov v enem od naslednjih primerov:

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov v obdobju, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava osebnih podatkov nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec podatkov osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je ugovarjal obdelavi v skladu s členom 21(1) Uredbe, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad zakonitimi razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

10.5.2. pravico, kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s točko (i) te točke (d) odstavka J. te uredbe, da se taki omejeni osebni podatki, razen za shranjevanje, obdelujejo samo s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za varstvo pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice;

10.5.3. pravico, da ste vnaprej obveščeni o odpravi omejitve obdelave osebnih podatkov;

10.6. pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da izpolni obveznost obveščanja prejemnikov v skladu s členom 19 Uredbe, ki vključuje:

10.6.1. pravico upravljavca, da vsakega prejemnika, ki so mu bili osebni podatki razkriti, obvesti o vsakem popravku ali izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi obdelave v skladu s členi 16, 17(1) in 18 Uredbe, razen če se to izkaže za nemogoče ali zahteva nesorazmeren napor;

10.6.2. pravico upravljavca podatkov, da posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti o teh prejemnikih, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, to zahteva;

10.7. pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 Uredbe, ki vključuje:

10.7.1. pravico do pridobitve osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico do prenosa teh podatkov drugemu upravljavcu brez ovir s strani upravljavca, če

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe ali členom 9(2)(a) Uredbe ali na pogodbi v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe in hkrati
 • obdelava se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi in hkrati
 • pravica do pridobitve osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravica do posredovanja teh podatkov drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec pri tem oviral, ne bo negativno vplivala na pravice in svoboščine drugih;

10.7.2. pravico do neposrednega prenosa osebnih podatkov od enega upravljavca k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo;

10.8. pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do ugovora v skladu s členom 21 Uredbe, ki vključuje:

10.8.1. pravico, da iz razlogov, povezanih s posebnim položajem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki se izvaja na podlagi člena 6(1)(e) ali (f) Uredbe, vključno z ugovorom proti profiliranju na podlagi teh določb Uredbe;

10.8.2. [v primeru uveljavljanja pravice, da iz razlogov, povezanih s posebnim položajem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki se izvaja na podlagi člena 6(1)(a)(1)(b) Uredbe]; 10.8.3. (e) ali (f) Uredbe, vključno s pravico do ugovora profiliranju na podlagi navedenih določb Uredbe] pravico, da upravljavec ne sme nadalje obdelovati osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, razen če upravljavec dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov

10.8.3. pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, če je to povezano z neposrednim trženjem; če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne smejo več obdelovati za take namene;

10.8.4. (v zvezi z uporabo storitev informacijske družbe) pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij;

10.8.5. pravico, da iz razlogov, povezanih s posebnim položajem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali v statistične namene v skladu s členom 89(1) Uredbe, razen kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

10.9. pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z avtomatiziranim individualnim odločanjem v skladu s členom 22 Uredbe, ki vključuje:

10.9.1. pravico, da se zanj ne sprejme odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, in ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali podobno pomembno vpliva nanj, razen v skladu s členom 22(2) Uredbe [tj. razen kadar je odločitev: (a) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, 11.9.2.dovoljena s pravom Evropske unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca podatkov in ki določa tudi ustrezne ukrepe za zagotavljanje varstva pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali (c) temelji na izrecni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki].

XI. Navodila o pravici posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov:

11.1 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico kadar koli preklicati svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, brez poseganja v zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve, dane pred njenim preklicem.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli v celoti ali delno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Delni preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov se lahko nanaša na določeno vrsto dejanj obdelave, medtem ko zakonitost obdelave osebnih podatkov v obsegu preostalih dejanj obdelave ostaja nespremenjena. Delni preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov se lahko nanaša na določen(-e) poseben(-e) namen(-e) obdelave, medtem ko zakonitost obdelave osebnih podatkov za preostale namene ostaja nespremenjena.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko pravico do preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov uveljavlja v papirni obliki na naslov upravljavca, ki je v času preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov vpisan kot njegov sedež v poslovnem registru, ali v elektronski obliki z elektronskimi sredstvi (s pošiljanjem elektronskega sporočila na elektronski naslov upravljavca, naveden v identifikaciji upravljavca v tem dokumentu, ali z izpolnitvijo elektronskega obrazca, objavljenega na spletni strani upravljavca).

XII. Navodila o pravici posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da vloži pritožbo pri nadzornem organu:

12.1 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če meni, da je obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim v nasprotju z Uredbo, brez poseganja v katero koli drugo upravno ali sodno sredstvo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da ga nadzorni organ, pri katerem je bila vložena pritožba, obvesti o poteku in izidu pritožbe, vključno z možnostjo uporabe pravnih sredstev v skladu s členom 78 Uredbe.

Nadzorni organ v Slovaški republiki je Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike.

XIII. Informacije o obstoju/neobstoju obveznosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da zagotovi osebne podatke:

13.1 Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da je posredovanje osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebno za sklenitev kupoprodajne pogodbe in njeno izvajanje. Upravljavec podatkov obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da mu ni treba posredovati osebnih podatkov in da mu ni treba privoliti v obdelavo osebnih podatkov. Posledica opustitve posredovanja osebnih podatkov in/ali opustitve privolitve v obdelavo osebnih podatkov bo, da upravljavec ne bo mogel skleniti in izvršiti kupoprodajne pogodbe.

XIV. Informacije v zvezi z avtomatiziranim sprejemanjem odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

14.1 Se ne uporablja - Ker v primeru upravljavca ne gre za obdelavo osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v obliki avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) Uredbe, upravljavec ni dolžan zagotoviti informacij v skladu s členom 13(2)(f) Uredbe, tj. informacij o avtomatiziranem sprejemanju odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, in o uporabljenem postopku ter o pomenu in predvidenih posledicah takšne obdelave osebnih podatkov za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

XV. Zasebnost in uporaba piškotkov - Kaj je piškotek?

V skladu z direktivo EU o varstvu zasebnosti v elektronskih komunikacijah vam ponujamo kratko razlago delovanja piškotkov. Piškotki so besedilne datoteke, ki vsebujejo majhne količine informacij in se ob obisku spletnega mesta prenesejo v vaš računalnik, mobilno ali drugo napravo. Piškotki so uporabni, ker omogočajo, da spletno mesto ne le prepozna uporabnikovo napravo, temveč mu hkrati omogočijo dostop do funkcij na spletnem mestu.

V osnovi delimo piškotke na dve vrsti.

Trajni piškotki - ti piškotki ostanejo v uporabnikovi napravi za obdobje, ki je določeno v piškotku. Ti se aktivirajo vedno, ko uporabnik obišče spletno mesto, ki je ustvarilo piškotek.

Sejni piškotki - ti piškotki omogočajo upravljavcu spletnega mesta, da poveže uporabnikove dejavnosti, ko uporabnik odpre okno brskalnika in ga zapusti, ko okno brskalnika zapre. Sejni piškotki so ustvarjeni začasno. Ko brskalnik zaprete, se vsi sejni piškotki izbrišejo.

15.1 Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletno mesto shrani v vaš računalnik ali mobilno napravo, ko brskate po njem. S to datoteko spletno mesto za določen čas shrani informacije o vaših dejanjih in nastavitvah (kot so prijavno ime, jezik, velikost pisave in druge nastavitve prikaza), tako da vam jih ob naslednjem obisku spletnega mesta ali brskanju po njegovih posameznih straneh ni treba ponovno vnašati.

15.2 Kako uporabljamo piškotke?

Naša spletna trgovina uporablja piškotke za shranjevanje:

 • vaše nastavitve zaslona, na primer barvni kontrast ali nastavitve velikosti pisave;
 • dejstvo, da ste že odgovorili na anketo, ki je prikazana v ločenem oknu (pop-up) in s katero lahko izrazite svoje mnenje o vsebini spletnega mesta (anketa se ne bo ponovno prikazala);
 • dejstvo, da ste se strinjali (ali ne) z našo uporabo piškotkov na tem spletnem mestu.
 • ponovno trženje

Nekatere podstrani, ki so del našega spletnega mesta, uporabljajo piškotke za anonimno zbiranje statističnih podatkov o tem, kako ste prišli do njih in katere videoposnetke ste si ogledali.

Dovoljenje uporabe piškotkov ni nujno potrebno za pravilno delovanje spletnega mesta, vendar vam bo omogočilo boljšo uporabniško izkušnjo pri delu z njim. Piškotke lahko izbrišete ali blokirate. Če to storite, nekatere funkcije spletnega mesta morda ne bodo delovale tako, kot bi morale.

Podatki, shranjeni v piškotkih, se ne uporabljajo za vašo osebno identifikacijo, struktura podatkov pa je v celoti pod našim nadzorom. Piškotki se ne uporabljajo za druge namene, kot so navedeni v tem dokumentu.

15.3 Ali uporabljamo druge piškotke?

Nekatera naša spletna mesta ali podstrani lahko uporabljajo dodatne ali drugačne piškotke od zgoraj naštetih. V tem primeru bodo podrobnosti o njihovi uporabi navedene v ločenem obvestilu o piškotkih na zadevni strani.

15.4 Kako lahko nadzorujem piškotke?

Piškotke lahko nadzorujete in/ali izbrišete po lastni presoji - podrobnosti najdete na spletni strani aboutcookies.org. Izbrišete lahko vse piškotke, shranjene v računalniku, in večino brskalnikov nastavite tako, da preprečijo njihovo shranjevanje. Če to storite, boste morda morali ob vsakem obisku spletnega mesta ročno prilagoditi nekatere nastavitve, nekatere storitve in funkcije pa morda ne bodo delovale.

XVI. Končne določbe

Ta pravilnik o zasebnosti in obvestilo o zasebnosti sta sestavni del splošnih pogojev in pravilnika o pritožbah. Dokumenti - Splošni pogoji in reklamacijski postopek te spletne trgovine so objavljeni na domeni prodajalčeve spletne trgovine.

Ta pravilnik o zasebnosti začne veljati po objavi v prodajalčevi spletni trgovini z dnem 01.07.2021.


NAROČITE SE NA NAŠE NOVICE

Ta trgovina uporablja piškotke in druge tehnologije, da lahko izboljšamo vaše izkušnje na naših spletnih straneh.
Sprejmi