Splošni pogoji in določila spletne trgovine www.northfinder.comI. Uvodne določbe in opredelitve pojmov

1.1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: SPP) urejajo pravna razmerja med družbo NORTHFINDER, a. s., Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Slovaška republika, ID št.: 35 933 011 (v nadaljevanju tudi "Prodajalec") in vsaka oseba, ki je kupec blaga (stvari), ki ga prodajalec ponuja v prodajalčevi spletni trgovini in ki nastopa v položaju potrošnika v smislu drugih določb teh splošnih pogojev in ustreznih zakonov, ki opredeljujejo potrošnika, v okviru veljavne zakonodaje Slovaške republike, zlasti zakona št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, in Zakon št. 250/2007 Coll. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.

1.2 Dodatni kontaktni in identifikacijski podatki Prodajalca so na voljo v razdelku POMEMBNE INFORMACIJE - KONTAKTNI PODATKI.

1.3. Ti Splošni pogoji urejajo pravna razmerja med kupci, ki so potrošniki, in prodajalcem.

1.4. Kupec je vsaka oseba (fizična ali pravna), ki je prek prodajalčeve spletne trgovine izpolnila in oddala obrazec za naročilo ter prejela elektronsko obvestilo o potrditvi prejema naročila in plačala kupnino.

1.5. Potrošnik je kupec, ki je fizična oseba in ki pri sklepanju kupoprodajne pogodbe prek prodajalčeve spletne trgovine ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti.

1.6. Za pogodbena razmerja (in druga pravna razmerja, ki lahko izhajajo iz pogodbenega razmerja) s kupci, ki nastopajo kot pravne osebe, ali s fizičnimi osebami - podjetniki, ki delujejo v okviru svojih poslovnih dejavnosti /kupci, ki ne nastopajo kot potrošniki/, veljajo določbe zakona št. 513/1991 Coll., Trgovinski zakonik, s spremembami.

1.7. V teh Splošnih pogojih pogodba na daljavo pomeni pogodbo med prodajalcem in potrošnikom, dogovorjeno in sklenjeno izključno z enim ali več sredstvi komunikacije na daljavo brez hkratne fizične prisotnosti prodajalca in potrošnika prek spletne strani in elektronske pošte.

1.8. Izdelki so blago, ki je namenjeno prodaji in je tudi objavljeno v prodajalčevi spletni trgovini (v nadaljevanju tudi "blago" ali "stvar").

1.9. Prodajalec je dobavitelj blaga in storitev, ki so na voljo v Spletni trgovini.

1.10. Prodajalec je hkrati upravljavec elektronskega sistema, prek katerega upravlja spletno trgovino na domeni www.northfinder.com (v nadaljevanju tudi "Spletna trgovina").

1.11. Pristojni organ, ki izvaja nadzor nad zakonitostjo na področju varstva potrošnikov, je:

Inšpektorat slovaške trgovinske inšpekcije s sedežem v Nitri za regijo Nitra;

Staničná 1567/9, P.O. BOX 49A, 949 01 Nitra; Slovaška republika;

Kontakt: tel. č.: +421 37/7720216; fax: +421 37/772 00 24

E-mail naslov: nr@soi.sk ;

spletno povezavo za predložitev pritožb.: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12. V primeru kakršnih koli pritožb ali predlogov jih lahko potrošnik naslovi tudi neposredno na prodajalca, pri čemer potrošnikom priporočamo, da pritožbe in predloge naslovijo na prodajalca na elektronski naslov, ki je objavljen neposredno na spletni strani v razdelku POMEMBNE INFORMACIJE.

Vsaka pritožba bo obravnavana in obravnavana v 10 delovnih dneh v skladu s slovaško zakonodajo. Prodajalec obvesti potrošnika o svoji obravnavi na enak način, kot je potrošnik posredoval pritožbo ali reklamacijo prodajalcu.

II. Naročilo izdelka - sklenitev kupoprodajne pogodbe

2.1. Predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe s strani kupca je naročilo izdelkov, ki ga kupec odda prek elektronskega obrazca za naročilo (elektronske košarice) v prodajalčevi spletni trgovini.

2.2 Sprememba naročila se lahko izvede le na podlagi medsebojnega dogovora med kupcem in prodajalcem.

2.3 Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko kupec po elektronski pošti prejme potrditev prejema naročila.

2.4 Kupoprodajna pogodba je sklenjena za določen čas in preneha veljati po izpolnitvi obveznosti prodajalca in kupca.

2.5 Kupoprodajna pogodba se lahko razdre tudi tako, da potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe.

III. Nabavna cena in plačilni pogoji

3.1 Cena blaga, ki je na voljo v spletni trgovini (v nadaljevanju "nakupna cena"), je navedena za vsak izdelek posebej in vedno vključuje DDV ter velja v trenutku, ko kupec oblikuje naročilo.

3.2 Nakupna cena izdelkov ne vključuje cene dostave ali cene, povezane z načinom plačila.

3.2 Kupec se zavezuje, da bo stroške za izbrani način dostave in način plačila plačal skupaj z nakupno ceno izdelkov v skladu z veljavnim cenikom, ki je prikazan v elektronski košarici in naveden v razdelku POMEMBNE INFORMACIJE.

3.4 Z oddajo naročila kupec sprejme navedene cene in se zaveže, da jih bo plačal.

3.5 Prodajalec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, če kupec zamuja s plačilom kupnine in kupnine ne plača niti v dodatnem roku, ki ga prodajalec določi kupcu (npr. z elektronskim obvestilom).

3.6 Prodajalec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, če je kupec oddal naročilo za blago z nabavno ceno, ki je bila objavljena napačno zaradi napake v prodajalčevem informacijskem sistemu. To še posebej velja, če je cena na prvi pogled očitno napačna (npr. nakupna cena ne odraža dejanske cene izdelka / v nakupni ceni manjka številka ali je napačno postavljena decimalna vejica).

IV. Način plačila

4.1 Kupec lahko blago v prodajalčevi spletni trgovini plača na naslednje načine:

a) plačilo ob dostavi,

b) plačilo z bančno kartico prek plačilnih vrat,

c) prek spletnega plačilnega sistema, ki ga uporablja prodajalec,

d) z bančnim nakazilom ali nakazilom na prodajalčev račun, pri čemer kot variabilni simbol (sklic) plačila navedite številko naročila.

4.2 Trenutno razpoložljivi načini plačila so prikazani v elektronski košarici skupaj z njihovo ceno in navedeni v razdelku POMEMBNE INFORMACIJE.

V. Dodajanje izdelkov

5.1 Prodajalec je dolžan izpolniti naročilo in dostaviti blago kupcu najpozneje v 60 dneh od datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe.

5.2 Prodajalec je dolžan kupcu dobaviti izdelke v naročeni količini in kakovosti ter skupaj z dobavnico, ki velja kot pisno naročilo. Davčni dokument z nakupno ceno in DDV se pošlje na kupčev kontaktni e-poštni naslov. Kupec se strinja, da bo davčni dokument poslal v elektronski obliki.

5.3 Prodajalec lahko posamezno blago v okviru enega naročila dostavi po delih in v različnih rokih. Prodajalec o tem obvesti kupca. Cena za dobavo se na noben način ne spremeni ali zviša.

5.4 Kraj dostave naročenega izdelka je naslov, ki ga kupec navede v naročilu, ali naslov, ki ustreza izbranemu načinu dostave.

5.5 Dobava naročila se opravi tako, da kupec prevzame zadnjo postavko v naročilu.

VI. Prejem blaga

6.1 Tveganje za škodo na izdelku in odgovornost za škodo na izdelku preideta na kupca ob pravilnem prevzemu izdelka, ne glede na to, ali kupec prevzame izdelek osebno ali prek pooblaščene tretje osebe.

6.2 Lastninska pravica preide s prodajalca na kupca po dostavi in ustreznem prevzemu izdelka.

6.3 Kupec ima pravico, da od prevoznika ne prevzame dobavljenega izdelka v naslednjih primerih:

a) dobava predmeta, ki je v nasprotju s sklenjeno kupoprodajno pogodbo (drug ali poškodovan predmet),

b) dobava predmeta v poškodovani embalaži ali,

c) izročitev predmeta brez ustreznih dokumentov.

6.4 Če je predmet izročen kupcu v skladu s točko a) odstavka 2.1 tega člena, ima kupec med drugim pravico, da mu prodajalec brezplačno in brez nepotrebnega odlašanja izroči predmet v skladu z dogovorjenimi pogoji kupoprodajne pogodbe, in sicer tako, da predmet zamenja ali popravi. Če tak postopek ni mogoč, lahko kupec zahteva popust na kupnino ali odstopi od pogodbe.

VII. Načini prevoza blaga

7.1 Kupec lahko v prodajalčevi spletni trgovini izbere naslednje načine pošiljanja:

a) storitev tretje osebe - dostava na kraj prevzema ali

b) kurirske storitve tretjih oseb - dostava na izbrani naslov.

7.2 Trenutno razpoložljivi načini pošiljanja so prikazani v elektronski košarici skupaj z njihovo ceno in navedeni v razdelku POMEMBNE INFORMACIJE.

VIII. Odstop kupca od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga

8.1. Potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 koledarskih dneh od datuma prejema izdelka brez navedbe razloga. Potrošnik lahko od pogodbe, katere predmet je dobava blaga, odstopi tudi pred začetkom odstopnega roka.

8.2. Če želi potrošnik uveljaviti to pravico, mora prodajalca obvestiti o odstopu od pogodbe najpozneje na zadnji dan določenega roka ali odstop od pogodbe najpozneje na zadnji dan roka po pošti poslati na prodajalčev naslov v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja. Potrošnik mora izdelek vrniti ali ga izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem izdelka, najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe.

8.3. Odstop od pogodbe lahko prodajalcu posredujete tudi v papirni obliki ali v obliki zapisa na drugem trajnem nosilcu podatkov (npr. e-pošta). Odstop od pogodbe lahko opravite tudi z Obrazcem za odstop od pogodbe, ki je na voljo v prodajalčevi spletni trgovini. Potrošnik lahko od pogodbe odstopi tudi ustno, zlasti z nedvoumno izjavo, v kateri izrazi svojo voljo, da odstopa od pogodbe. Priporočamo, da potrošnik v odstopu od pogodbe navede številko naročila, datum nakupa, vrsto izdelka, od katerega odstopa, ime in priimek ter naslov. Prodajalec bo kupcu vrnil vsa plačila v skladu s tem členom Splošnih pogojev poslovanja na enak način, kot ga je kupec uporabil pri plačilu kupnine. To ne posega v potrošnikovo pravico, da se s prodajalcem dogovori o drugačnem načinu plačila, pod pogojem, da se potrošniku v zvezi s tem ne zaračunajo dodatni stroški.

8.4. Z odstopom od pogodbe morata stranki druga drugi povrniti stroške opravljenih storitev. Potrošnik je odgovoren le za kakršno koli zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica ravnanja z izdelkom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotovitev lastnosti in funkcionalnosti izdelka. Potrošnik ni odgovoren za zmanjšanje vrednosti izdelka, če ga prodajalec ni obvestil o možnosti odstopa od pogodbe, pogojih, roku in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa. Če se je vrednost izdelka zmanjšala zaradi ravnanja z izdelkom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotovitev lastnosti in funkcionalnosti izdelka (npr. izdelek se poškoduje), je potrošnik prodajalcu odgovoren za tako povzročeno škodo. Zlasti uporaba izdelka v večjem obsegu, kot je potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka, se šteje za ravnanje z izdelkom, ki presega obseg ugotavljanja lastnosti in funkcionalnosti izdelka. Zlasti razumni stroški, ki nastanejo pri obnovi izdelka v prejšnje stanje, se prav tako štejejo za zmanjšanje vrednosti izdelka.

8.5. Uporabite lahko obrazec za izplačilo. Ta obrazec je na voljo za ogled in prenos v prodajalčevi spletni trgovini.

8.6. Če potrošnik odstopi od pogodbe v skladu z zakonom št. 102/2014 Z. z., nosi stroške vračila izdelka prodajalcu v skladu s členom 10(3) zakona št. 102/2014 Z. z., če pa odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo, nosi tudi stroške vračila izdelka, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti. To ne velja, če se je prodajalec dogovoril, da jih bo nosil sam.

8.7. Prodajalec potrošniku povrne plačilo, plačano za izdelek, in vsa plačila, ki jih je prejel od potrošnika na podlagi prodajne pogodbe ali v zvezi z njo, vključno s stroški prevoza, dostave in poštnine ter drugimi stroški in pristojbinami, v 14 dneh od datuma dostave izdelka ali dokazila, da je bil izdelek poslan prodajalcu. Navedeno ne velja za stroške vračila blaga, ki jih nosi potrošnik pod pogoji iz točke 8.6 tega člena.

8.8. Prodajalec potrošniku ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je potrošnik izrecno izbral način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški pomenijo razliko med stroški dostave, ki jih izbere potrošnik, in stroški najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.

8.9. Pošiljk, poslanih po povzetju, v primeru odstopa od pogodbe ne bomo sprejeli. Kupcem svetujemo, da pošiljke pošljejo s priporočeno pošto.

IX. Alternativno reševanje sporov

9.1 Če potrošnik ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo pritožbo, ali meni, da je prodajalec kršil njegove pravice, ima pravico, da se obrne na prodajalca z zahtevo za odškodnino. Če prodajalec na zahtevo kupca iz prejšnjega stavka odgovori negativno ali na takšno zahtevo ne odgovori v 30 dneh od dneva, ko jo je kupec poslal, ima kupec pravico vložiti predlog za začetek alternativnega reševanja sporov v skladu z določbami 12. člena zakona št. 391/2015 Z. o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov. Pristojni subjekt za alternativno reševanje potrošniških sporov s prodajalcem je Slovaška trgovinska inšpekcija ali druga pristojna pooblaščena pravna oseba, vpisana na seznam subjektov za alternativno reševanje sporov, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo Slovaške republike (seznam je na voljo na http://www.mhsr.sk/ ali neposredno TUKAJ; stranka ima pravico izbrati, na katerega od navedenih subjektov za alternativno reševanje sporov se bo obrnila. Stranka lahko uporabi spletno platformo za reševanje sporov, ki je na voljo na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ali neposredno TUKAJ, in predloži predlog za alternativno reševanje potrošniškega spora. Vse druge informacije o alternativnem reševanju sporov med prodajalcem in kupcem - potrošnikom, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe kot potrošniške pogodbe ali so z njo povezane, so na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo Slovaške republike www.mhsr.sk in v Zakonu št. 391/2015 Zb. o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov.

X. Končne določbe

10.1 Poleg splošnih določb zakona št. 40 veljajo za pogodbena razmerja (kot tudi za druga pravna razmerja, ki lahko izhajajo iz pogodbenega razmerja) s fizičnimi osebami, ki ne delujejo v okviru svoje poslovne dejavnosti (potrošniki), pri sklepanju kupoprodajne pogodbe po teh splošnih pogojih naslednje splošne določbe zakona št. 40. /1964 Coll., Civilni zakonik, kakor je bil spremenjen, tudi posebni predpisi, zlasti Zakon št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, in Zakon št. 250/2007 Coll. o varstvu potrošnikov.

10.2 Za pogodbena razmerja (in druga pravna razmerja, ki lahko izhajajo iz pogodbenega razmerja) s pravnimi osebami in fizičnimi osebami - podjetniki se uporabljajo določbe zakona št. 513/1991 Coll., Trgovinski zakonik.

10.3 Ti splošni pogoji so sestavni del Pravilnika o pritožbah ter Pravilnika o zasebnosti in obvestila o zasebnosti te spletne trgovine. Dokumenti - pritožbeni postopek in politika zasebnosti ter navodila te spletne trgovine so objavljeni na domeni prodajalčeve spletne trgovine.

10.4 Ti splošni pogoji začnejo veljati in se uporabljati po objavi v prodajalčevi spletni trgovini dne 01. 07. 2021.


NAROČITE SE NA NAŠE NOVICE

Ta trgovina uporablja piškotke in druge tehnologije, da lahko izboljšamo vaše izkušnje na naših spletnih straneh.
Sprejmi