Podmienky používania webovej stránky

  1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom webovej stránky www.northfinder.sk je spoločnosť NORTHFINDER a.s. so sídlom Rastislavova 109, 951 41 Lužianky a, IČO: 35 933 011 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10297/N (ďalej len ako „NORTHFINDER“ alebo „Prevádzkovateľ“), ktorý je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov, oprávnený vykonávať vlastnícke právo k tejto stránke.

1.a

Tieto Podmienky používania webovej stránky, spolu s Pravidlami ochrany súkromia a cookies, ako aj so Všeobecnými podmienkami NORTHFINDER a.s. (ďalej len ako „Podmienky“), sa uplatnia na vzťah medzi Vami, ako užívateľom webovej stránky a akýchkoľvek subdomén tejto webovej stránky (pokiaľ nie je výslovne ustanovené týmito Podmienkami inak) a spoločnosťou NORTHFINDER a.s..

1.b

Prosím, prečítajte si pozorne tieto Podmienky. Prvé použitie tejto webovej stránky je považované za vyjadrenie Vášho súhlasu byť viazaný týmito Podmienkami a konať v súlade s nimi. V prípade, ak nesúhlasíte so znením a záväznosťou týchto Podmienok, mali by ste okamžite prestať používať túto webovú stránku. V súlade s týmito Podmienkami sa za užívateľa považuje akákoľvek tretia strana, ktorá navštívi alebo použije webovú stránku, ktorá (i) nie je zamestnanec Prevádzkovateľa a nekoná v rámci pracovnoprávneho vzťahu, alebo (ii) neposkytuje služby Prevádzkovateľovi v súvislosti s prevádzkou webovej stránky a nepoužíva webovú stránku na tento účel (ďalej len ako „Užívateľ“).

  1. Práva duševného vlastníctva a spôsob používania

Webová stránka a všetok jej obsah, vlastnosti a funkcie (vrátane, nie však len, všetky informácie, software, texty, obrázky, fotografie, videá, zvukové súbory a ich dizajn, výber a dispozícia) sú vlastníctvom Prevádzkovateľa, jeho poskytovateľských licencií alebo iných poskytovateľov týchto materiálov a sú chránené autorským právom, ochrannou známkou, patentom, obchodným tajomstvom a inými právami duševného vlastníctva alebo inými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany vlastníckeho práva.

2.a

Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tento obsah je chránený autorským právom, ochrannou známkou, právom k databáze a inými právami duševného vlastníctva. Nič, čo je uvedené na tejto webovej stránke si nemožno vykladať ako udelenie licencie alebo akéhokoľvek iného práva na použitie ochrannej známky alebo použitie loga zobrazeného na webovej stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.

2.b

Užívateľ webovej stránky je oprávnený používať obsah webovej stránky na osobné, nekomerčné účely, a to výlučne nasledovným spôsobom:

vypĺňanie a aktualizovanie registračného formulára, čítanie alebo zdieľanie článkov a používanie on-line funkcií webovej stránky (ďalej len ako „Činnosť Užívateľa“).

2.c

Reprodukovať, upravovať, kopírovať, distribuovať alebo používať obsah na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané.

2.d

Užívateľ zároveň nie je oprávnený používať webovú stránku:

– akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže poškodiť webovú stránku alebo zabrániť používaniu webovej stránky inou osobou;

– akýmkoľvek spôsobom, ktorý je poškodzujúci, v rozpore s právnymi predpismi a dobrými mravmi, obsahuje čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, je hrubý obťažujúci, výhražný alebo inak nevhodný;

– na účely vytvorenia, prenosu alebo uchovávania elektronickej kópie obsahu chráneného autorským právom bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka.

  1. Registrácia

Tým, že sa registrujete ako Užívateľ webovej stránky, budete mať možnosť nakupovať alebo odoberať novinky, ktoré sú rozosielané prostredníctvom e-mailovej komunikácie

3.a

Pri registrácii musí Užívateľ vyplniť meno, priezvisko, emailovú adresu. Za správnosť a úplnosť informácií uvedených v registračnom formulári zodpovedá Užívateľ. Užívateľ je taktiež povinný informovať Prevádzkovateľa o akýchkoľvek zmenách v údajoch poskytnutých pri registrácii za účelom zabezpečenia efektívnej komunikácie s Užívateľom.

3.b

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť registráciu s okamžitým účinkom v riadne odôvodnených prípadoch alebo v prípade porušenia týchto Podmienok.

3.c

Užívateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa uvedenú na začiatku týchto Podmienok alebo na emailovú adresu: info@northfinder.sk . V prípade, ak tak Užívateľ urobí, je povinný okamžite prestať používať webovú stránku. Zrušením alebo pozastavením registrácie nie sú dotknuté práva vyplývajúce z platných právnych predpisov.

  1. Súkromie a pravidlá cookies

Používanie webovej stránky, vrátane registrácie, sa riadi Pravidlami ochrany súkromia a cookies a Všeobecnými podmienkami, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok.

4.a

Pre zobrazenie Pravidiel ochrany súkromia a cookies, prosím, kliknite na nasledovný link: https://northfinder.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a pre zobrazenie Všeobecných podmienok, prosím, kliknite na nasledovný link: https://northfinder.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/

  1. Dostupnosť webovej stránky a obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené používaním tejto webovej stránky a ďalším použitím jej obsahu. Všetky on-line nástroje, služby alebo informácie poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom webovej stránky sú poskytované „tak ako sú“ a na základe dostupnosti. Prevádzkovateľ nezaručuje, že služby poskytované prostredníctvom webovej stránky budú bez akýchkoľvek vád. V najširšom rozsahu povolenom zákonom, Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky (výslovné alebo predpokladané) vhodnosti na určitý účel, správnosti informácií, kompatibility a uspokojivej kvality. Prevádzkovateľ nie je povinný aktualizovať informácie na webovej stránke.

5.a

Prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie na to, aby zabezpečil, že webová stránka je bezpečná, neobsahuje vírusy, chyby a iný škodlivý softvér, avšak v tejto súvislosti neposkytuje žiadnu záruku. Užívatelia sú zodpovední za zabezpečenie ich osobných údajov a ich počítačov. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek poruchu alebo nedostupnosť webovej stránky. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré môžu Užívateľom vzniknúť v súvislosti s používaním webovej stránky.

5.b

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za reklamu a rôzne formy reklamných aktivít realizované treťou stranou prostredníctvom webovej stránky. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá ani za obsah webových stránok tretích strán, ktoré môžu byť dostupné prostredníctvom webovej stránky.

5.c

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo webovú stránku zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť čiastočne alebo v celom rozsahu, vrátane, nie však len, v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, pokiaľ nie je uvedené inak. Tieto Podmienky sa vzťahujú aj na používanie zmenenej webovej stránky, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

  1. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Zmenené Podmienky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na webovej stránke. Pre aktuálnu verziu by Užívatelia mali pravidelne sledovať tieto Podmienky.

6.a

V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na Prevádzkovateľa na emailovej adrese: info@northfinder.sk .

Tieto Podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia.

V Nitre dňa 16.12.2019


Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Prihláste sa na odber nášho newslettru a získajte zľavový kupón.

Tento obchod používa súbory cookie a ďalšie technológie, aby sme mohli zlepšiť služby na našich stránkach. Prijať