Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.northfinder.com

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou NORTHFINDER, a. s., so sídlom Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Slovenská republika, IČO: 35 933 011(ďalej aj “Predávajúci”). a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru (vecí) ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.2 Bližšie kontaktné a identifikačné údaje Predávajúceho sú k dispozícii v časti DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE – KONTAKTNÉ ÚDAJE.

1.3. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a predávajúcim.

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho, a ktorej bolo doručené emailové oznámenie o potvrdení prijatia objednávky a uhradila kúpnu cenu.

1.5. Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.7. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa využitím webového sídla a elektronickej pošty

1.8. Produkty sú tovary ktoré sú určené na predaj a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho (ďalej tiež „tovar“ alebo „vec“).

1.9. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.

1.10. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.northfinder.com (ďalej aj “Internetový obchod“).

1.11. Príslušným orgánom vykonávajúcim dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj;

Staničná 1567/9, P.O. BOX 49A, 949 01 Nitra; Slovenská republika;

Kontakt: tel. č.: +421 37/7720216; fax: +421 37/772 00 24

E-mail: nr@soi.sk ;

webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie spotrebiteľ môže adresovať aj priamo predávajúcemu, pričom odporúča spotrebiteľom, aby sťažností a podnety predávajúcemu adresovali na emailovú adresu, zverejnenú priamo na stránke, v sekcii DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE.

Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení predávajúci informuje spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov, ktorú kupujúci realizuje prostredníctvom elektronického objednávkového formulára (elektronického košíka) v rámci Internetového obchodu Predávajúceho.

2.2. Zmena objednávky sa môže uskutočniť len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.

2.3. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza doručením emailového potvrdenia prijatia objednávky Kupujúcemu.

2.4. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

2.5. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Cena tovarov ponúkaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt vždy vrátane DPH a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

3.2. V kúpnej cene produktov nie je zahrnutá cena za doručenie, ani cena súvisiaca so spôsobom platby.

3.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť poplatky za zvolený spôsob dopravy a spôsob platby spolu s kúpnou cenou tovaru v zmysle aktuálneho cenníka zobrazeného v elektronickom košíku a uvedenom v sekcii DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE.

3.4. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené ceny akceptuje a zaväzuje sa k platbe.

3.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny a kúpna cena nebude uhradená ani v dodatočnej lehote poskytnutej Kupujúcemu zo strany Predávajúceho (napr. prostredníctvom emailového oznámenia).

3.6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak došlo zo strany Kupujúceho k objednávke tovaru, za kúpnu cenu, ktorá bola zverejnená omylom, v dôsledku chyby informačného systému predávajúceho. Ide najmä o situáciu, keď je cena zrejme nesprávna už na prvý pohľad (napr. kúpna cena nezohľadňuje skutočnú cenu výrobku / v kúpnej cene chýba číslica alebo je nesprávne umiestnená desatinná čiarka).

IV. Spôsob platby

4.1. Kupujúci môže platiť za tovar v Internetovom obchode Predávajúceho týmito spôsobmi:

a) platbou na dobierku,

b) platbou bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány,

c) internetovým platobným systémom, ktorý je používaný predávajúcim,

d) bankovým vkladom alebo prevodom na účet predávajúceho s uvedením čísla objednávky ako variabilného symbolu platby.

4.2. Aktuálne dostupné spôsoby platby sú spolu s ich cenou zobrazené v elektronickom košíku a uvedené v sekcii DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE.

V. Dodanie produktov

5.1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovary v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5.2. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a spolu s dodacím listom, ktorý plní funkciu písomnej objednávky. Daňový doklad s kúpnou cenou a DPH bude odoslaný na kontaktný e-mail Kupujúceho. Kupujúci súhlasí so zaslaním daňového dokladu elektronickou formou.

5.3. Predávajúci môže dodať jednotlivé tovary v rámci jednej objednávky po častiach a v rôznych termínoch. O tejto skutočnosti informuje Kupujúceho. Cena za dopravu sa týmto nemení a nijakým spôsobom nezvyšuje.

5.4. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke alebo adresa zodpovedajúca zvolenému spôsobu doručenia.

5.5. Dodanie objednávky je uskutočnené prevzatím posledného tovaru z objednávky Kupujúcim.

VI. Prevzatie tovaru

6.1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej tretej osoby.

6.2. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru.

6.3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu v týchto prípadoch:

a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),

b) dodania veci v poškodenom obale alebo,

c) dodania veci bez príslušných dokladov.

6.4. Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

VII. Spôsoby dopravy tovarov

7.1. Kupujúci si môže v Internetovom obchode Predávajúceho zvoliť tieto spôsoby dopravy:

a) službu tretej osoby – doručenie na odberné miesto alebo

b) kuriérsku službu poskytovanú tretími osobami – doručenie na zvolenú adresu.

7.2. Aktuálne dostupné spôsoby dopravy sú spolu s ich cenou zobrazené v elektronickom košíku a uvedené v sekcii DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE.

VIII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

8.1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia produktu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho podľa týchto VOP.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie produktu.

8.3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť tiež v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený v internetovom obchode predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého produktu odstupuje, meno a priezvisko, adresu. Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby podľa tohto článku VOP rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri úhrade kúpnej ceny. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota produktu bola znížená v dôsledku zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu (napr. produkt bude poškodený), spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s produktom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti produktu bude považované najmä použitie produktu vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti produktu. Za zníženie hodnoty produktu budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.

8.5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu v internetovom obchode Predávajúceho.

8.6. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z. z., znáša náklady navrátenie produktu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

8.7. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za produkt, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, ako aj iných nákladov a poplatkov, a to do 14 dní odo dňa doručenia produktu alebo preukázania, že produkt bol zaslaný Predávajúcemu. Uvedené sa netýka nákladov na vrátenie tovaru, ktoré znáša spotrebiteľ sám za podmienok uvedených v bode 8.6. tohto článku.

8.8. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

8.9. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.

IX. Alternatívne riešenie sporov

9.1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

10.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

10.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.

10.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho 01. 07. 2021.