Podmienky vernostného programu cash-back bonus


 1. Spoločnosť NORTHFINDER, a. s., (ďalej NORTHFINDER) prevádzkuje pre zákazníkov internetového obchodu www.northfinder.com/sk Vernostný program cash-back bonus (Vernostný program). Vernostný program odmeňuje opakované nákupy registrovaných zákazníkov v rámci aktívneho zákazníckeho účtu.

  1. Registrovaný účet a nákupy musia byť realizované v rámci www.northfinder.com/sk

  2. Cash-back umožňuje na základe podmienok programu získať za každý realizovaný nákup bonus, ktorého nominálnu hodnotu si pri nasledujúcom nákupe môže zákazník odpočítať z reálnej hodnoty objednávky.


 1. Účasť vo Vernostnom programe

  1. Do Vernostného programu sa môže zapojiť len registrovaný zákazník, fyzická osoba, staršia ako 18 rokov.

  2. Registrácia zákazníka, vytvorenie zákazníckeho účtu prebieha na príslušnej doméne online nákupnej platformy po vyplnení požadovaných údajov a odsúhlasení podmienok vytvorenia zákazníckeho účtu.


 1. Vypočet cash-back bonusu

  1. Cash-back bonus (ďalej aj bonus) sa vypočítava iba z reálnej hodnoty objednávky/nákupu s DPH, (po odpočítaní zliav), ktorú zákazník v skutočnosti zaplatí.

  2. Minimálna hodnota nákupu pre vypočítanie bonusu je stanovená na jednu jednotku meny pred desatinnou čiarkou.

  3. Základ pre výpočet bonusu tvorí hodnota nákupu vyjadrená celými jednotkami konkrétnej platobnej meny pred desatinnou čiarkou.
   (Príklad: nákup v hodnote 17,99 € => základ pre výpočet bonusu 17,00 €; alebo 99,59 € => základ pre výpočet bonusu 99,00 €.)


 1. Pravidlá pripísania cash-back bonusu na účet

  1. Vypočítaný bonus sa pripisuje na zákaznícky účet automaticky, vždy na 15. kalendárny deň po kompletnom doručení objednávky zákazníkovi z uhradenej hodnoty nákupu.

  2. V prípade zrušenia celej objednávky bude pripísaný bonus automaticky odpočítaný z účtu.


 1. Uplatňovanie cash-back bonusu pri nákupe

  1. Bonus je možné uplatniť až nasledujúci deň po jeho pripísaní na zákaznícky účet.

  2. Bonus nie je možné uplatniť na objednávku dodatočne, po jej odoslaní.

  3. Hodnota uplatneného bonusu môže tvoriť maximálne 25 % z reálnej hodnoty aktuálnej objednávky.

  4. Bonus sa uplatňuje vždy len v maximálnej hodnote.

  5. Ak je hodnota bonusu vyššia ako 25 % hodnoty objednávky, jeho zvyšná časť ostáva evidovaná na zákazníckom účte.

  6. O uplatnení, resp. neuplatnení evidovaného cash-back bonusu pri aktuálnom nákupe rozhoduje zákazník.


 1. Evidencia bonusu

  1. Informácie o aktuálnom stave evidovaného bonusu sú k dispozícii len na osobnom účte registrovaného zákazníka a aktualizujú sa v zmysle nastavených podmienok.

  2. Cash-back bonus zanikne spolu so zrušením zákazníckeho účtu bez akejkoľvek náhrady.

  3. Cash-back bonus nie je možné dodatočne na účet dopočítať, upravovať manuálne, ani previesť z účtu na účet iného zákazníka alebo opačne.


 1. Expirácia bonusu

  1. Expirácia cash-back bonusu nastáva v prípade, že od posledného pripísania bonusu uplynulo 150 kalendárnych dní, počas ktorých zákazník nerealizoval žiadnu úspešnú objednávku.

  2. Pri kumulácii bonusov na účte preberá celý bonus expiračný termín najmladšej časti bonusu.


 1. Rôzne

  1. NORTHFINDER si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť, výšku bonusu, pravidlá jeho výpočtu a podmienky jeho využitia, ale aj ukončiť tento Vernostný program.

  2. NORTHFINDER si vyhradzuje právo určiť, na ktoré položky sa výpočet cash-back bonusu alebo jeho uplatnenie nevzťahuje.

  3. Každá zmena týchto pravidiel sa stáva účinnou dňom jej zverejnením v Internetovom obchode Predávajúceho.

  4. Užívateľ súhlasí so zmenou pravidiel automaticky, okamihom využitia programu.

  5. Cash-back bonus nie je nárokovateľný.

  6. V prípade technických problémov NORTHFINDER nezodpovedá za rozdiely pri výpočte, pripísaní, použití či expirácii bonusu.

  7. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za využívanie svojho konta a ochranu svojich prihlasovacích údajov.

  8. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 07. 06. 2021.


NORTHFINDER, a. s., 07. 06. 2021