ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W ZWIĄZKU Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

/Zasady i instrukcje dotyczące ochrony danych osobowych/

udzielane przez Administratora osoby, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Sklep internetowy www.northfinder.com


I. Administrator

Administrator niniejszym, zgodnie z art. 13 ust. 2 I i II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej Rozporządzeniem), przekazuje Osobie, której dane dotyczą, od której Administrator uzyskuje dotyczące jej dane osobowe, następujące informacje:

II. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Administratorem jest firma handlowa NORTHFINDER, a. s., z siedzibą Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Słowacja, REGON: 35 933 011. Bardziej szczegółowe dane kontaktowe i identyfikacyjne Administratora znajdują się w sekcji Ważne informacje - DANE KONTAKTOWE.

III. Przetwarzane dane osobowe

3.1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, dane pozyskane z plików cookies, adresy IP, nazwa banku oraz IBAN, podpis, login i hasło do konta użytkownika www.northfinder.com, zagregowane informacje dotyczące zakupów (np. historia zamówień Osoby, której dane dotyczą, /bonusy przyznane i wypłacone Osobie, której dane dotyczą, itp.).

IV. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

4.1. Inspektor Ochrony Danych nie został wyznaczony.

V. Cele przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą,

5.1. Celami przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, są:

5.1.1. przetwarzanie dokumentów księgowych,

5.1.2. ewidencja umów i klientów w celu zawarcia i realizacji umów,

5.1.3. archiwizacja dokumentów zgodnie z przepisami prawa,

5.1.4. wykonanie umowy zawartej z osobą zainteresowaną

5.1.5. prowadzenie konta użytkownika na stronie www.northfinder.com

VI. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą,

6.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, będzie, w zależności od konkretnych danych osobowych i celu ich przetwarzania, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wykonanie umowy, w której jest Osoba, której dane dotyczą, stroną umowy.

VII. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

7.1. Odbiorcami danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, będą lub co najmniej mogą być:

7.1.1. organy statutowe lub członkowie organów statutowych Administratora

7.1.2. pracownicy Administratora

7.1.3. przedstawiciele handlowi Administratora oraz inne osoby współpracujące z Administratorem przy realizacji zadań Administratora.

7.2. Odbiorcami osoby, której dane dotyczą Osoby, której dane dotyczą, będą również współpracownicy Administratora, jego partnerzy biznesowi, dostawcy i kontrahenci, w szczególności: firma księgowa, firma świadcząca usługi związane z tworzeniem i utrzymaniem oprogramowania, firma świadcząca usługi prawne na rzecz Administratora, firma świadcząca usługi doradcze, firmy transportowe i dostarczające produkty nabywcom i osobom trzecim.

7.3. Odbiorcami danych osobowych będą również sądy, organy ścigania, urząd skarbowy oraz inne organy państwowe, w przypadkach przewidzianych prawem.

VIII. Informacja o zamierzonym przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego

Nie dotyczy - Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

IX. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z prawem przez niezbędny czas, przez jaki będą niezbędne do realizacji umowy oraz ich późniejszej archiwizacji.

X. Pouczenie o istnieniu odpowiednich praw Osoby, której dane dotyczą,

10. Osoba, której dane dotyczą, ma między innymi następujące prawa:

10.1. Prawo Osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia, który zawiera:

10.1.1. prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Osoby, której dane dotyczą:

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych Poddanych, prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz prawo uzyskania tych informacji;
 • informacje o celach przetwarzania;
 • informacje o kategoriach odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości informacje o zamierzonym okresie przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, informacje o kryteriach jego ustalania;
 • informację o istnieniu prawa do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Osoby, której dane dotyczą, lub ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o istnieniu prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od Osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 2. 1. i 4. Rozporządzenia, a w tych przypadkach co najmniej istotne informacje o zastosowanej procedurze, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych osobowych dla Osoby, której dane dotyczą;

10.1.2. prawo do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach na podstawie art. 46 Rozporządzenia dotyczących przekazywania danych osobowych w przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

10.1.3. prawo do dostarczenia kopii przetwarzanych danych osobowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo do dostarczenia kopii przetwarzanych danych osobowych nie może naruszać praw i wolności innych osób;

10.2. prawo Osoby, której dane dotyczą, do sprostowania na podstawie art. 16 Rozporządzenia, który zawiera:

10.2.1. prawo Administratora do sprostowania bez zbędnej zwłoki nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Osoby, której dane dotyczą;

10.2.2. prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez złożenie deklaracji uzupełniającej Osoby, której dane dotyczą;

10.3. prawo Osoby, której dane dotyczą, do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do „zapomnienia”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia, którego treść jest:

10.3.1. prawo do uzyskania od Administratora bez zbędnej zwłoki usunięcia danych osobowych dotyczących Osoby, której dane dotyczą, jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane.
 • osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych;
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia i nie ma prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania
 • dane osobowe lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 2. regulamin;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały pozyskane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1. Rozporządzenia.

10.4. prawo do podjęcia przez Administratora, który ujawnił dane osobowe osobie, której dane dotyczą, odpowiednich środków, w tym środków technicznych, z uwagi na dostępną technologię i koszty wdrożenia środków, do poinformowania innych Administratorów przetwarzających dane osobowe, o których osoba, której dane dotyczą, żąda do usunięcia wszystkich linków do takich danych osobowych, ich kopii lub repliki;

czyniąc to, prawo do usunięcia danych osobowych zawierających prawa wynikające z art. 17 ust. 1 i 2 Rozporządzenia [tj. z treścią praw określonych w punktach (i) i (ii) niniejszego lit. c) pkt J niniejszego dokumentu nie powstaje, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne:

10.4.1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

10.4.2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wywiązania się z zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

10.4.3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2. 2. h) i i) Rozporządzenia oraz art. 9 ust. 3 Rozporządzenia;

10.4.4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, o ile jest prawdopodobne, że prawo, o którym mowa w art. 17 ust. 1. przepisy uniemożliwiają lub poważnie utrudniają realizację celów takiego przetwarzania danych osobowych; lub

10.4.5. w celu udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

10.5. prawo Osoby, której dane dotyczą, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia, który zawiera:

10.5.1. Prawo Administratora do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w jednym z poniższych przypadków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych w okresie pozwalającym Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych;
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje Osoby, której dane dotyczą, do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1. Rozporządzenia, do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody po stronie Administratora przeważają nad uzasadnionymi powodami Osoby, której dane dotyczą;

10.5.2. prawo, że w przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z punktem (i) lit. d) punktu J niniejszego dokumentu, takie ograniczone dane osobowe przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą Osoby, której dane dotyczą, lub w celu udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na nadrzędny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

10.5.3. prawo do wcześniejszego poinformowania o zniesieniu ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

10.6. prawo Osoby, której dane dotyczą, do wypełnienia obowiązku notyfikacji wobec beneficjentów na podstawie art. 19 Rozporządzenia, którego treść jest:

10.6.1. prawo do powiadomienia przez Administratora każdego odbiorcy, któremu przekazano dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania dokonanego na podstawie art. 16, art. 17 ust. 1. i art. 18 Rozporządzenia, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernego wysiłku;

10.6.2. prawo do poinformowania przez Administratora osoby, której dane dotyczą, o tych odbiorcach danych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda;

10.7. prawo Osoby, której dane dotyczą, do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia, które zawiera:

10.7.1. prawo do uzyskania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Osoby, której dane dotyczą, które dostarczyła ona Administratorowi oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego Administratora bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Osoby, której dane dotyczą, od Danych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia lub art. 9 ust. 1 2. a) Rozporządzenia lub na umowie na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) Rozporządzenia, a jednocześnie
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a jednocześnie
 • prawo do uzyskania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego Administratora bez przeszkód ze strony Administratora nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.;

10.7.2. prawo do przenoszenia danych osobowych bezpośrednio od jednego Administratora do drugiego Administratora, o ile jest to technicznie możliwe;

10.8. prawo Osoby, której dane dotyczą, do sprzeciwu na podstawie art. 21 Rozporządzenia, które zawiera:

10.8.1. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Osoby, której dane dotyczą, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1. list (e) lub (f) Rozporządzenia, w tym sprzeciw wobec profilowania na podstawie tych przepisów Rozporządzenia;

10.8.2. [w przypadku skorzystania w dowolnym momencie z prawa wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Osoby, której dane dotyczą, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1. list e) lub f) Rozporządzenia, w tym sprzeciwu wobec profilowania na podstawie tych przepisów Rozporządzenia] prawo do nieprzetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, chyba że Administrator wykaże niezbędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub jeśli udowodni powody do udowodnienia, dochodzenia lub obrona roszczeń prawnych

10.8.3. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim dotyczy to marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie mogą być dalej przetwarzane w takich celach;

10.8.4. (w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego) prawo do skorzystania z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem specyfikacji technicznych;

10.8.5. prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, ale z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania ze względu na interes publiczny;

10.9. prawo osoby, której dane dotyczą, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnej - podejmowanie na podstawie art. 22 Rozporządzenia, którego treść jest:

10.9.1. prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i która wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób na nie wpływające, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 22 ust. 1 Rozporządzenia [to znaczy chyba że decyzja jest: (a) niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, (b) dopuszczona przez prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które również określa odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów Osoby, której dane dotyczą, lub (c) na podstawie wyraźnej zgody Osoby której dane dotyczą].

XI. Pouczenie o prawie Osoby, której dane dotyczą, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych:

11.1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje w każdym czasie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w całości lub w części. Częściowe wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć określonego rodzaju operacji przetwarzania (operacji) przetwarzania, przy czym zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w zakresie pozostałych operacji przetwarzania pozostaje nienaruszona. Częściowe wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć określonego celu przetwarzania danych osobowych / określonych celów przetwarzania danych osobowych, przy czym niezmieniona pozostaje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w innych celach.

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie papierowej na adres Administratora zarejestrowany jako jego siedziba w Rejestrze Handlowym w momencie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w formie elektronicznej drogą elektroniczną (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Administratora) podany przy identyfikacji Administratora w niniejszym dokumencie lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Administratora).

XII. Pouczenie o prawie Osoby, której dane dotyczą, do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

12.1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia, jeżeli uzna, że ​​przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych jest sprzeczne z Rozporządzeniem, tj.: wszystko bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka odwoławczego.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana przez organ nadzorczy, do którego złożono skargę, jako skarżąca, o postępie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na podstawie art. 78 Rozporządzenia.

Organem nadzorczym w Republice Słowackiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

XIII. Informacja o istnieniu/nieistnieniu obowiązku osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych:

13.1. Administrator informuje Osobę, której dane dotyczą, że podanie danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do zawarcia umowy kupna i jej realizacji. Administrator informuje Osobę, której dane dotyczą, że Osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku podania danych osobowych ani nie ma obowiązku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niepodanie danych osobowych i/lub nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, że Administrator nie będzie mógł zawrzeć i zrealizować umowy kupna.

XIV. Informacje związane z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem:

14.1. Nie dotyczy. - Ponieważ w przypadku Administratora nie chodzi o przetwarzanie danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia, Administrator nie ma obowiązku udzielania informacji na podstawie art. 13 ust. 2 litery f), tj. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz o zastosowanej procedurze, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą.

XV. Prywatność i wykorzystanie plików cookie - Co to jest plik cookie?

W związku z unijną dyrektywą o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej przedstawiamy krótkie wyjaśnienie funkcji plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, które są pobierane na komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie podczas odwiedzania witryny internetowej. Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają stronie internetowej nie tylko rozpoznać urządzenie użytkownika, ale także umożliwić użytkownikowi dostęp do funkcji na stronie internetowej.

Zasadniczo pliki cookie dzielimy na dwa rodzaje.

Trwałe pliki cookies – te pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w ciasteczku. Są one aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę, która utworzyła plik cookie.

Relacyjne pliki cookies – pliki te umożliwiają Administratorowi serwisu powiązanie działań użytkownika, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i wychodzi, gdy okno przeglądarki jest zamknięte. Relacyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie relacyjne pliki cookie są usuwane.

15.1. Co to są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa przechowuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas jego przeglądania. Ten plik informuje witrynę o Twoich krokach i preferencjach (takie jak login, język, rozmiar czcionki i inne ustawienia wyświetlania) przez pewien czas, więc nie musisz wprowadzać ich ponownie przy następnej wizycie lub przeglądaniu witryny.

15.2. Jak używamy plików cookie?

Nasz Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu zachowania:

 • Twoich preferencji wyświetlania, takich jak kontrast kolorów czy ustawienia rozmiaru czcionki;
 • faktu, że odpowiedziałeś już na ankietę wyświetlaną w osobnym oknie (wyskakującym okienku), za pomocą którego możesz wyrazić swoją opinię na temat zawartości strony (nie zostanie ona wyświetlona ponownie);
 • faktu, czy wyraziłeś zgodę (lub nie zgadzasz się) na używanie plików cookie na tej stronie.
 • cele remarketingowe

Ponadto niektóre podstrony, które są częścią naszej witryny, wykorzystują pliki cookie do anonimowego zbierania statystyk dotyczących tego, jak tam dotarłeś i jakie filmy oglądałeś.

Włączenie obsługi plików cookies nie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, ale zapewni Ci większy komfort pracy z nim. Możesz usunąć lub zablokować pliki cookie. Jednak w takim przypadku niektóre funkcje witryny mogą nie działać tak, jak powinny.

Informacje zapisane w plikach cookies nie będą wykorzystywane do Twojej osobistej identyfikacji, a struktura danych jest w pełni pod naszą kontrolą. Pliki cookie nie są wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszym tekście.

15.3. Czy używamy również innych plików cookie?

Niektóre z naszych witryn lub podwitryn mogą wykorzystywać dodatkowe lub inne pliki cookie niż te wymienione powyżej. W takim przypadku szczegółowe informacje na temat ich wykorzystania zostaną podane w osobnym powiadomieniu o plikach cookie w danej witrynie.

15.4. Jak włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce?

Możesz włączyć i/lub wyłączyć pliki cookies według własnego uznania - zobacz szczegóły na stronie aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze i możesz ustawić większość przeglądarek tak, aby uniemożliwić ich przechowywanie. Jednak w takim przypadku może być konieczne ręczne dostosowanie niektórych ustawień za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

XVI. Postanowienia końcowe

Niniejsze Zasady oraz instrukcje dotyczące ochrony danych osobowych stanowią integralną część Ogólnych Warunków oraz Procedury Reklamacyjnej (Zasady dokonywania zwrotów). Dokumenty - Ogólne Warunki i Procedura Reklamacyjna niniejszego sklepu internetowego publikowane są na domenie sklepu internetowego Sprzedawcy.

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych wchodzą w życie i obowiązują z chwilą ich opublikowania w sklepie internetowym Sprzedawcy od dnia 01.07.2021r.


ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

nformujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies
Zaakceptować