Zasady dokonywania zwrotów sklepu internetowego www.northfinder.com

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze postępowanie reklamacyjne wydawane jest zgodnie z ustawą nr. 40/1964 Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Kodeksem Cywilnym”), ustawą nr. 250/2007 DzU. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami /zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów”/, ustawą nr 102/2014 DzU. o ochronie konsumenta przy Sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy ze zm. 22/2004 DzU. w sprawie handlu elektronicznego z późniejszymi zmianami. Procedura reklamacyjna reguluje stosunek prawny pomiędzy Sprzedającym, którym jest firma NORTHFINDER, a. s., z siedzibą pod adresem Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Słowacja, REGON: 35 933 011 (dalej również „Sprzedawca”) oraz każdą osobę, która jest nabywcą towarów (rzeczy) oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym Sprzedawcy i która działa w pozycji konsumenta zgodnie z innymi postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz odpowiednimi przepisami prawa określającymi konsumenta, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Słowackiej, w szczególności z przepisami zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Słowackiej, w szczególności ustawą nr. 102/2014 DzU. o ochronie konsumenta przy Sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy oraz ustawy nr. 250/2007 DzU. w sprawie ochrony konsumentów z późniejszymi zmianami.

1.2. Dalsze dane kontaktowe i identyfikacyjne Sprzedawcy dostępne są w dziale Ważne informacje - DANE KONTAKTOWE.

1.3. Niniejsza procedura reklamacyjna reguluje prawa i obowiązki Kupującego, który jest konsumentem w wykonywaniu praw z wad towaru (towaru) zgodnie z zawartą umową kupna na odległość ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy www.northfinder. com.

1.4. Kupujący to każda osoba (fizyczna lub prawna), która wypełniła i wysłała zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego oraz otrzymała powiadomienie e-mail potwierdzające otrzymanie zamówienia i zapłaciła cenę zakupu.

1.6. Konsumentem jest Kupujący będący osobą fizyczną, który przy zawieraniu umowy kupna nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej zgodnie z niniejszymi Zasadami dokonywania zwrotów oraz zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi zamieszczonymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

1.7. Niniejsza procedura reklamacyjna reguluje stosunki prawne pomiędzy Kupującymi będącymi konsumentami a Sprzedawcami.

1.8. Stosunki prawne wynikające z wykonywania uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest osobą prawną lub osobą fizyczną - przedsiębiorcą działającą w ramach swojej działalności gospodarczej /osobami nie będącymi w sytuacji konsumenta/ są regulowane ustawą nr. 513/1991 DzU. Kodeksu handlowego z późniejszymi zmianami.

1.9. Produkty to towary, które są przeznaczone do Sprzedaży i są również publikowane w sklepie internetowym Sprzedawcy (zwane dalej również „towarami” lub „rzeczami”).

II. Odniesienia

2.1. Oprócz ogólnych przepisów ustawy nr 40/1964 DzU. Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami, do stosunków wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru lub usługi z osobami fizycznymi, które nie działają w zakresie swojej działalności gospodarczej /konsumenci/, zastosowanie mają przepisy szczególne, w szczególności ustawy nr 102/2014 DzU. o ochronie konsumenta przy Sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy oraz ustawy nr. 250/2007 DzU. w sprawie ochrony konsumentów.

2.2. Stosunki prawne wynikające z wykonywania uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest osobą prawną lub osobą fizyczną przedsiębiorcą działającą w ramach swojej działalności gospodarczej / osobami nie będącymi w sytuacji konsumenta / są regulowane ustawą nr. 513/1991 DzU. Kodeksu handlowego z późniejszymi zmianami.

III. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady produktów (towarów i usług)

3.1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy (towaru) zgodnie z zawartą umową kupna, tj. w wymaganej jakości, ilości i bez wad (faktycznych, prawnych).

3.2. Sprzedający odpowiada za wady rzeczy Sprzedanej w momencie jej przejęcia przez Kupującego. Jeżeli rzecz nie była używana, Sprzedawca odpowiada za wady powstałe po odebraniu rzeczy w okresie gwarancji (gwarancja). Zalecamy Kupującemu zgłaszanie wad towaru Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki. W przypadku przedmiotów używanych Sprzedawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku ich używania lub zużycia. W przypadku rzeczy Sprzedanych po niższej cenie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę.

3.3. Kupujący ma prawo sprawdzić Sprzedany przedmiot przed odbiorem.

IV. Okres gwarancyjny

4.1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji na używany przedmiot wynosi 12 miesięcy. Okresy gwarancyjne zaczynają biec od momentu otrzymania towaru przez Kupującego. Jeżeli okres użytkowania jest oznaczony na Sprzedanej rzeczy, jej opakowaniu lub dołączonej do niego instrukcji, okres gwarancji nie kończy się przed upływem tego okresu.

4.2. Na żądanie Kupującego Sprzedający jest zobowiązany do udzielenia gwarancji w formie pisemnej (karta gwarancyjna). Jeżeli charakter sprawy na to pozwala, wystarczy wystawić dowód zakupu zamiast karty gwarancyjnej.

4.3. Podając w karcie gwarancyjnej wystawionej Kupującemu lub w reklamie, Sprzedający może udzielić gwarancji wykraczającej poza zakres gwarancji zgodnie z niniejszymi Zasadami dokonywania zwrotów. Sprzedawca określa warunki i zakres tej gwarancji w karcie gwarancyjnej.

4.4. Okresy gwarancyjne zaczynają biec od momentu otrzymania towaru przez Kupującego.

4.5. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem procedura jest zgodna z przepisami Kodeksu Handlowego a okres gwarancji wynosi 1 rok. Okres gwarancji zaczyna biec zgodnie z postanowieniami art. IV pkt 4.7. niniejszych Zasad dokonywania zwrotów.

4.6. W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancyjny zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania nowego towaru.

4.7. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy, których dotyczy okres gwarancji, wygasają, jeżeli nie występowały w okresie gwarancji.

4.8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, za który towar był reklamowany. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru, którego dotyczy okres gwarancji, wygasają, jeżeli nie zostały wykonane w okresie gwarancji.

4.9 Jeśli Kupujący jest konsumentem, w okresie rękojmi reklamacje podlegają ustawie nr 40/1964 DzU., kodeksowi cywilnemu i ustawie nr. 250/2007 DzU., w sprawie ochrony konsumentów obie ustawy w brzmieniu obowiązującym i skutecznym, z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w niniejszych Zasadach dokonywania zwrotów.

4.10. W przypadku wymiany towaru okres gwarancyjny zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania nowego towaru. To samo dotyczy wymiany części objętej gwarancją.

V. Procedura realizacji uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (Reklamacje)

5.1. Kupujący uprawniony jest do wykonywania uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy (towaru) pod adresem zamieszczonym bezpośrednio na stronie, w dziale Ważne informacje.

Kupujący zawsze może skorzystać z prawa do złożenia reklamacji osobiście w dowolnym oddziale Sprzedającego, w którym reklamacja może być złożona ze względu na charakter sprawy lub w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem osób trzecich, takich jak firmy transportowe, firmy kurierskie i inni. Rekomendujemy Kupującemu skorzystanie z połączonego Formularza Odstąpienia od umowy w celu złożenia reklamacji/wymiany/zwrotu towaru, który jest dostępny do pobrania na stronie Sprzedawcy.

5.2. W przypadku, gdy Kupujący reklamuje towar w inny sposób niż osobiście, Sprzedający zaleca Kupującemu przesłanie towaru wraz ze szczegółowym opisem wady towaru oraz dokumentem potwierdzającym zakup towaru w naszym sklepie /np. dowód płatności, faktury, karty gwarancyjnej/, w celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego.

5.3. W przypadku reklamacji zalecamy wysłanie towaru jako polecony. Sprzedający zaleca, aby nie wysyłać towaru za pobraniem, ponieważ towar wysłany w ten sposób nie zostanie przejęty przez Sprzedawcę.

5.4 Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia Konsumentowi potwierdzenia w momencie składania reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji na odległość, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Konsumentowi potwierdzenia otrzymania reklamacji; jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe doręczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wraz z dowodem reklamacji; potwierdzenie reklamacji nie musi być doręczone, jeżeli konsument ma możliwość udowodnienia reklamacji w inny sposób.

5.5. Sprzedający ma obowiązek wystawić pisemny dokument dotyczący rozpatrzenia reklamacji nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji.

5.6. Rozpatrzenie reklamacji nie wpływa na prawo konsumenta do odszkodowania na podstawie przepisów szczególnych.

5.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie ustalić sposób rozpatrzenia reklamacji, w skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni od daty złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna towaru nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamację można rozstrzygnąć później. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od daty złożenia reklamacji. Po upływie 30 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna i otrzyma zwrot pełnej kwoty za towar lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.

5.8. Jeżeli konsument złożył reklamację dotyczącą produktu w ciągu pierwszych 12 miesięcy po zakupie, Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację poprzez odrzucenie wyłącznie na podstawie oceny eksperta (profesjonalna ocena, ekspertyza). Niezależnie od wyniku ekspertyzy, konsument nie może być zobowiązany do zapłaty kosztów ekspertyzy lub innych kosztów związanych z ekspertyzą. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi kopię ekspertyzy uzasadniającej odrzucenie reklamacji nie później niż 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

5.9. Jeżeli konsument złożył reklamację dotyczącą produktu po upływie 12 miesięcy od zakupu, a Sprzedawca ją odrzucił, osoba rozpatrująca reklamację zobowiązana jest wskazać w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, do kogo konsument może wysłać produkt za profesjonalna ocena. W przypadku skierowania produktu do ekspertyzy do wyznaczonej osoby, koszty ekspertyzy, jak również wszelkie inne związane z tym celowo poniesione koszty ponosi Sprzedawca, niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli Konsument udowodni fachową oceną odpowiedzialność Sprzedawcy za wady, może ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie biegnie podczas profesjonalnej oceny. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi w terminie 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji wszystkich kosztów poniesionych w celu profesjonalnej oceny, jak również wszelkich związanych z tym celowo poniesionych kosztów. Zgłoszone ponownie wnioski nie mogą zostać odrzucone.

5.10. Konsumentowi przysługuje zwrot niezbędnych kosztów (w szczególności opłaty pocztowej, którą zapłacił przy wysyłaniu reklamowanego towaru), które poniósł w związku z wykonywaniem prawnie uzasadnionych uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady towarów i usług. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady rzeczy lub usługi konsumentowi przysługuje również zwrot kosztów takiego odstąpienia.

5.11. Wymagania dotyczące oceny zawodowej w rozumieniu pkt 5.8. tego artykułu: Ocena eksperta musi zawierać:

a) oznaczenie osoby dokonującej ekspertyzy,

b) dokładna identyfikacja rozpatrywanego produktu,

c) opis stanu produktu,

d) wynik oceny,

e) data oceny eksperta.

5.12. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej rozpatrzenia, w odpowiedniej i sprawdzalnej formie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Sprzedający ma obowiązek wystawić pisemny dokument dotyczący rozpatrzenia reklamacji nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji.

5.13. Za zakończenie procedury reklamacyjnej /reklamacji/ uważa się jej rozpatrzenie. Rozpatrzenie reklamacji oznacza zakończenie procedury reklamacyjnej poprzez przekazanie naprawionego produktu reklamującemu, wymianę produktu, zwrot ceny zakupu produktu, zapłatę rozsądnego rabatu od ceny produktu, pisemny wniosek o przejęcie świadczenia lub odrzucenie reklamacji zgodnie z warunkami prawnymi.

5.14. Jeżeli charakter produktu na to pozwala, Konsument w momencie składania reklamacji wyda produkt Sprzedawcy (osobie wyznaczonej). Jeżeli charakter Towaru nie pozwala na dostarczenie Towaru Sprzedawcy (osobie wyznaczonej), Konsument może żądać usunięcia wady w miejscu, w którym Towar się znajduje lub uzgodnić ze Sprzedawcą (osobą wyznaczoną) sposób transportu produktu.

5.15. Do okresu gwarancyjnego nie wlicza się okresu od skorzystania z prawa odpowiedzialności za wady do czasu, kiedy Kupujący był zobowiązany do odbioru rzeczy po wykonanej naprawie. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu potwierdzenia o tym, kiedy skorzystał z prawa, a także o naprawie i czasie jej trwania.

VI. Uprawnienia Kupującego w wykonaniu uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady

6.1. Jeżeli jest to wada możliwa do usunięcia, Kupującemu przysługuje prawo do jej bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.

6.2. Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy, a jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany części, jeżeli Sprzedawca nie poniesie niewspółmiernych kosztów ze względu na cenę towaru lub powagę wady.

6.3. Sprzedający zamiast usunięcia wady zawsze może wymienić wadliwy towar na wolny od wad, o ile nie spowoduje to poważnych trudności dla Kupującego.

6.4. W przypadku wady, której nie można usunąć, a która uniemożliwia prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy bez wad, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub prawo do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują Kupującemu w przypadku wad, które można usunąć, ale gdy Kupujący nie może prawidłowo używać rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad.

6.5. W przypadku innych nienaprawialnych wad Kupujący ma również prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupu przedmiotu.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejsza Procedura Reklamacyjna stanowi integralną część Ogólnych Warunków oraz Zasad i Instrukcji Ochrony Danych Osobowych niniejszego sklepu internetowego. Dokumenty - Ogólne Warunki oraz Zasady i instrukcje dotyczące ochrony danych osobowych niniejszego sklepu internetowego publikowane są na domenie sklepu internetowego Sprzedawcy.

7.2. W przypadku zmiany Procedury Reklamacyjnej, do relacji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym stosuje się Procedurę Reklamacyjną obowiązującą od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży i Sprzedaży, aż do momentu jej rozwiązania.

7.3. Niniejsza procedura reklamacyjna jest ważna i skuteczna w chwili jej opublikowania w sklepie internetowym prowadzącym Sprzedaż w dniu 01.07.2021 r.


ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

nformujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies
Zaakceptować