Warunki ogólne sklep internetowy www.northfinder.com

I. Przepisy wstępne i definicje

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) regulują stosunki prawne pomiędzy firmą NORTHFINDER, a. s., z siedzibą pod adresem Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Słowacja, Numer Identyfikacyjny Spółki (REGON): 35 933 011 (dalej również „Sprzedający”) jakąkolwiek osobą, która będzie nabywcą towarów (przedmiotów) oferowanych przez sprzedawcę w sklepie internetowym sprzedawcy, działając jako konsument zgodnie z pozostałymi postanowieniami niniejszych warunków oraz obowiązującymi przepisami prawa określającymi konsumenta, w ramach obowiązujących przepisów prawa Republiki Słowackiej na podstawie Ustawy nr. 102/2014 Kod. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz Ustawy nr. 250/2007 Kod. w sprawie ochrony konsumenta z późniejszymi zmianami.

1.2 Dalsze dane kontaktowe i identyfikacyjne Sprzedawcy dostępne są w dziale Ważne informacje - DANE KONTAKTOWE.

1.3. Niniejsze Ogólne Warunki regulują stosunki prawne między Kupującymi będącymi Konsumentami a Sprzedawcami.

1.4. Kupującym jest każda osoba (osoba fizyczna lub prawna), która wypełniła i wysłała formularz zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy oraz która otrzymała powiadomienie e-mail potwierdzające otrzymanie zamówienia i uiszczenie ceny zakupu.

1.5. Konsumentem jest Kupujący będący osobą fizyczną, który zawierając umowę kupna za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy nie działa w zakresie swojej działalności handlowej.

1.6. W przypadku stosunków umownych (a także innych stosunków prawnych, które mogą wynikać ze stosunku umownego) z nabywcami działającymi jako osoby prawne lub z osobami fizycznymi – przedsiębiorcami działającymi w ramach prowadzonej działalności (tj. konsumentami nie dokonującymi zakupu) zastosowanie mają przepisy ustawy nr. 513/1991 Kodeksu Handlowego z późniejszymi zmianami.

1.7. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków umowa na odległość oznacza umowę pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem uzgodnioną i zawartą wyłącznie za pośrednictwem jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Konsumenta korzystającego z Serwisu oraz e -Poczta.

1.8. Produkty to towary, które są przeznaczone do sprzedaży i są również publikowane w sklepie internetowym Sprzedawcy (dalej również „towar” lub „rzecz”).

1.9. Dostawcą towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym jest Sprzedawca.

1.10. Sprzedawca jest również operatorem systemu elektronicznego, za pośrednictwem którego prowadzi sklep internetowy w domenie www.northfinder.com (dalej również „Sklep Internetowy”).

1.11. Organem właściwym do sprawowania nadzoru nad legalnością ochrony konsumentów jest:

Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej z siedzibą w Nitrze dla regionu Nitra;

Staničná 1567/9, P.O. BOX 49A, 949 01 Nitra; Republika Słowacka;

Kontakt: tel. nr: +421 37/7720216; faks: +421 37/772 00 24

E-mail: nr@soi.sk ;

link internetowy do zgłaszania skarg:https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12. W przypadku jakichkolwiek reklamacji lub skarg konsument może również kierować je bezpośrednio do Sprzedawcy, zachęcając Konsumentów do kierowania reklamacji i sugestii do Sprzedawcy na adres e-mail zamieszczony bezpośrednio na stronie w sekcji Ważne informacje.

Wszelkie reklamacje zostaną ocenione i rozpatrzone w ciągu 10 dni roboczych zgodnie z prawem Republiki Słowackiej. Sprzedawca informuje Konsumenta o swoim wyposażeniu w takiej samej formie, w jakiej Konsument dostarczył Sprzedawcy reklamację lub skargę.

II. Zamówienie produktu - zawarcie umowy kupna

2.1. Propozycja zawarcia umowy kupna przez Kupującego jest zamówieniem produktów, które Kupujący realizuje poprzez elektroniczny formularz zamówienia (elektroniczny koszyk) w ramach sklepu internetowego Sprzedającego.

2.2. Zmiana zamówienia może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą Kupującego i Sprzedającego.

2.3. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez dostarczenie Kupującemu e-maila z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

2.4. Umowa kupna zawierana jest na czas określony i wygasa z chwilą wypełnienia zobowiązań Sprzedającego i Kupującego.

2.5. Umowa kupna może również wypowiedzieć z chwilą odstąpienia od umowy kupna przez konsumenta.

III. Cena zakupu i warunki płatności

3.1. Cena towaru oferowanego za pośrednictwem sklepu internetowego (zwana dalej „ceną zakupu”) podana jest odrębnie dla każdego towaru, zawsze zawiera podatek VAT i obowiązuje w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

3.2. Cena zakupu produktów nie obejmuje ceny za dostawę ani ceny związanej ze sposobem płatności.

3.3. Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wybrany sposób transportu i sposób płatności wraz z ceną zakupu towaru zgodnie z aktualnym cennikiem wyświetlanym w elektronicznym koszyku i wyszczególnionym w sekcji Ważne informacje.

3.4. Wysyłając zamówienie Kupujący akceptuje podane ceny i zobowiązuje się do zapłaty.

3.5. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna, jeśli Kupujący zalega z zapłatą ceny kupna, a cena kupna nie zostanie zapłacona nawet w dodatkowym terminie wyznaczonym Kupującemu przez Sprzedającego (np. za pośrednictwem powiadomienia e-mail).

3.6. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna, jeśli Kupujący zamówił towar za cenę zakupu, która została omyłkowo opublikowana z powodu błędu w systemie informacyjnym Sprzedającego. Jest to szczególnie sytuacja, gdy cena prawdopodobnie na pierwszy rzut oka jest nieprawidłowa (np. cena zakupu nie uwzględnia rzeczywistej ceny produktu/w cenie zakupu brakuje cyfry lub kropka dziesiętna jest nieprawidłowo umieszczona).

IV. Metoda płatności

4.1. Kupujący może zapłacić za towar w Sklepie Internetowym Sprzedawcy w następujący sposób:

a) za pobraniem,

b) płatność kartą bankową przez bramkę płatniczą,

c) system płatności internetowych, z którego korzysta sprzedawca,

d) wpłatą bankową lub przelewem na konto Sprzedającego, wskazując numer zamówienia jako zmienny symbol płatności.

4.2. Aktualnie dostępne metody płatności są wyświetlane wraz z ich ceną w elektronicznym koszyku oraz wymienione w sekcji Ważne informacje.

V. Dostawa produktów

5.1. Sprzedający jest zobowiązany do realizacji zamówienia i dostarczenia towaru Kupującemu w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy kupna.

5.2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkty w zamówionej ilości i jakości oraz wraz z listem przewozowym, co pełni funkcję pisemnego zamówienia. Dokument podatkowy z ceną zakupu i podatkiem VAT zostanie wysłany na kontaktowy adres e-mail Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na przesłanie dokumentu podatkowego drogą elektroniczną.

5.3. Sprzedający może dostarczyć poszczególne towary w ramach jednego zamówienia w częściach i w różnym czasie. Informuje o tym fakcie Kupującego. Cena za transport nie zmienia się w ten sposób i nie wzrasta w żaden sposób.

5.4. Miejscem dostawy zamówionego produktu jest adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu lub adres odpowiadający wybranemu sposobowi dostawy.

5.5. Dostawa zamówienia następuje poprzez odebranie przez Kupującego ostatniego towaru z zamówienia.

VI. Odbiór towarów

6.1. Ryzyko uszkodzenia produktu i odpowiedzialność za uszkodzenie produktu przechodzi na Kupującego poprzez jego prawidłowy odbiór, niezależnie od tego, czy Kupujący przejmie produkt osobiście, czy za pośrednictwem upoważnionej/upoważnionej osoby trzeciej.

6.2. Własność przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie dostawy i prawidłowego odbioru towaru.

6.3. Kupujący ma prawo nie odebrać dostarczonego produktu od przewoźnika w następujących przypadkach:

a) dostarczenie rzeczy sprzecznej z zawartą umową kupna (innej lub uszkodzonej),

b) dostarczenie towarów w uszkodzonym opakowaniu lub,

c) dostawę towarów bez odpowiednich dokumentów.

6.4. Jeśli przedmiot zostanie dostarczony Kupującemu zgodnie z listem a) pkt 2.1 tego artykułu, Kupujący ma między innymi prawo do Sprzedającego, aby dostarczyć mu przedmiot bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki zgodnie z warunkami uzgodnionymi w umowie kupna, albo poprzez wymianę przedmiotu lub naprawy. Jeżeli taka procedura nie jest możliwa, Kupujący może zażądać rabatu od ceny zakupu lub odstąpić od umowy.

VII. Metody transportu towarów

7.1. Kupujący może wybrać następujące środki transportu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy:

a) usługa strony trzeciej – dostawa do punktu odbioru lub

b) przesyłka kurierska świadczona przez osoby trzecie – dostawa pod wskazany adres.

7.2. Aktualnie dostępne środki transportu są wyświetlane wraz z ich ceną w elektronicznym koszyku i wymienione w sekcji Ważne informacje.

VIII. Odstąpienie Kupującego od umowy kupna bez podania przyczyny

8.1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu. Konsument może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu na odstąpienie od umowy.

8.2. Jeżeli konsument chce skorzystać z tego prawa, jest obowiązany zawiadomić Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy nie później niż w ostatnim dniu wskazanego terminu lub przekazać to odstąpienie pocztą nie później niż w ostatnim dniu okres na adres Sprzedawcy zgodnie z niniejszymi OWH Konsument ma obowiązek zwrócić towar lub przekazać go sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru towaru nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

8.3. Odstąpienie od umowy może być również złożone do sprzedawcy w formie papierowej lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku (np. e-mail). Wniosek o odstąpienie od umowy można również złożyć poprzez Formularz odstąpienia od umowy, który jest dostępny w sklepie internetowym Sprzedawcy. Konsumentowi przysługuje również prawo do ustnego odstąpienia od umowy, w szczególności poprzez jasno sformułowane oświadczenie konsumenta wyrażające wolę odstąpienia od umowy. Zalecamy konsumentowi podanie numeru zamówienia, daty zakupu, rodzaju produktu, z którego rezygnuje, nazwy i adresu oraz adresu przy odstąpieniu od umowy. Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie płatności zgodnie z niniejszym artykułem OWH w taki sam sposób, w jaki Kupujący zapłacił cenę zakupu. Nie wpływa to na prawo konsumenta do uzgodnienia ze Sprzedawcą innego sposobu płatności, o ile nie zostaną z tym poniesione żadne dodatkowe opłaty.

8.4. Odstępując od umowy, strony umowy zobowiązane są do wzajemnego zwrotu świadczonych sobie usług. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktu wynikające z takiego obchodzenia się z produktem, które wykracza poza zakres produktu i funkcjonalność produktu. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli nie został poinformowany przez sprzedawcę o możliwości odstąpienia od umowy, warunkach, terminie i trybie wykonania prawa odstąpienia. Jeżeli wartość produktu uległa zmniejszeniu na skutek obchodzenia się z produktem, które wykracza poza zakres obróbki niezbędnej do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności produktu (np. produkt ulegnie uszkodzeniu), Konsument odpowiada wobec Sprzedawcy za takie szkody. W szczególności za posługiwanie się towarem wykraczające poza określenie właściwości i funkcjonalności towaru uważane będzie korzystanie z towaru w zakresie szerszym niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru. W szczególności uzasadnione koszty przywrócenia będą również uważane za zmniejszenie wartości produktu.

8.5. Możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. Formularz jest swobodnie dostępny do przeglądania i pobrania w sklepie internetowym Sprzedawcy.

8.6. Jeżeli konsument odstąpi od umowy zgodnie z ustawą nr 102/2014 Kod., ponosi on koszty zwrotu produktu do sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 3 ustawy nr. 102/2014 Kod., a w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, także koszty zwrotu produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający zgodził się sam je ponieść.

8.7. Sprzedawca zwróci konsumentowi świadczenie zapłacone za produkt, a także wszelkie płatności otrzymane od konsumenta na podstawie lub w związku z umową sprzedaży, w tym koszty transportu, dostawy i wysyłki oraz inne koszty i opłaty, w terminie 14 dni od dostarczenia produktu lub dowodu, że produkt został wysłany do Sprzedawcy. Nie dotyczy to kosztów zwrotu towaru ponoszonych przez konsumenta na warunkach określonych w pkt. 8.6. tego artykułu.

8.8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wyraźnie wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Koszty dodatkowe to różnica pomiędzy wybranymi przez konsumenta kosztami dostawy a kosztami najtańszego standardowego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

8.9. Przesyłki wysyłane w przypadku odstąpienia od umowy za pobraniem nie będą przez nas przyjmowane. Zalecamy Kupującym wysyłanie przesyłek listem poleconym.

IX. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

9.1. Jeżeli Konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub uważa, że ​​Sprzedawca naruszył jego prawa, Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o zadośćuczynienie. Jeżeli Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta zgodnie ze zdaniem poprzednim lub nie ustosunkuje się do takiego żądania w terminie 30 dni od dnia jego wysłania do Klienta, Klient ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygnięcia sporu na podstawie § 12 ustawy nr. 391/2015 Kod. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz o zmianie niektórych przepisów prawa. Podmiotem właściwym dla alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich ze sprzedawcą jest Słowacka Inspekcja Handlowa lub inny odpowiedni upoważniony podmiot prawny wpisany na listę podmiotów alternatywnych metod rozstrzygania sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna pod adresem http://www.mhsr.sk/, lub bezpośrednio TUTAJ;Klient ma prawo wybrać, do którego z wymienionych podmiotów rozwiązywania sporów konsumenckich się zwrócić. Klient może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej na stronie internetowej, aby złożyć alternatywną propozycję rozstrzygnięcia sporu w swoim sporze konsumenckim. http://ec.europa.eu/consumers/odr/, lub bezpośrednioTUTAJ.Wszystkie inne informacje dotyczące alternatywnego rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a Kupującym - konsumentem wynikających z umowy kupna jako umowy konsumenckiej lub związanych z umową kupna jako umowy konsumenckiej są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej www.mhsr.sk oraz w ustawie nr. 391/2015 Kod. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz o zmianie niektórych przepisów prawa.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Oprócz ogólnych przepisów ustawy nr 40/1964 Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami oraz przepisów szczególnych, w szczególności ustawy nr. 102/2014 Kod. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz ustawy nr. 250/2007 Kod. w sprawie ochrony konsumentów.

10.2. Stosunki umowne (jak również inne stosunki prawne, które mogą wynikać ze stosunku umownego) z osobami prawnymi i osobami fizycznymi - przedsiębiorcami podlegają przepisom ustawy nr. 513/1991 Kodeksu handlowego.

10.3.Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Procedury Reklamacyjnej oraz Zasad i Instrukcji Ochrony Danych Osobowych niniejszego sklepu internetowego. Dokumenty - Procedura reklamacyjna oraz Zasady i Instrukcja Ochrony Danych Osobowych niniejszego sklepu internetowego publikowane są na domenie Sklepu internetowego Sprzedawcy.

10.4. Niniejsze ogólne warunki handlowe stają się ważne i skuteczne z chwilą ich opublikowania w sklepie internetowym sprzedawcy 01.07.2021.


ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

nformujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies
Zaakceptować