ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE PRO DOTYČNOU OSOBU V SOUVISLOSTI SE ZÍSKÁVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O COOKIES

/ Zásady a poučení o ochraně osobních údajů/

poskytnuté provozovatelem dotyčné osobě při získávání osobních údajů od dotyčné osoby

internetového obchodu www.northfinder.com

I. Provozovatel

Provozovatel tímto v souladu s článkem 13 odst. 1. a 2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016, o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů ) (dále jen „nařízení“), poskytuje Dotyčné osobě, od níž Provozovatel získává osobní údaje, které se jí týkají, následující informace:

II. Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele

Provozovatelem je obchodní společnost NORTHFINDER, a. s., se sídlem Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Slovenská republika, IČO: 35 933 011. Bližší kontaktní a identifikační údaje Provozovatele jsou k dispozici v části DŮLEŽITÉ INFORMACE – KONTAKTNÍ ÚDAJE.

III. Zpracovávané osobní údaje

3.1. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, dodací adresa, telefonní číslo, údaje získané ze souborů cookies, IP adresy, název banky a IBAN, podpis, přihlašovací jméno a heslo do uživatelského účtu www.northfinder.com, agregované nákupní informace (např. objednávková historie dotyčné osoby / bonusy přiznané a vyplacené dotyčné osobě apod.).

IV. Kontaktní údaje odpovědné osoby

4.1. Odpovědná osoba není stanovena.

V. Účely zpracování osobních údajů Dotyčné osoby

5.1. Účely zpracování osobních údajů Dotyčné osoby jsou:

5.1.1. zpracování účetních dokladů,

5.1.2. evidence smluv a klientů pro účely uzavírání a plnění smluv,

5.1.3. archivace dokumentů v souladu s právními předpisy,

5.1.4. plnění smlouvy uzavřené s dotyčnou osobou,

5.1.5. provozování uživatelského účtu na internetové stránce www.northfinder.com.

VI. Právní základ zpracování osobních údajů Dotyčné osoby

6.1. Právním základem zpracování osobních údajů Dotyčné osoby bude, v závislosti na konkrétních osobních údajích a účelu jejich zpracování, splnění zákonné povinnosti provozovatele nebo splnění smlouvy smluvní stranou, jíž je dotyčná osoba.

VII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

7.1. Příjemcem osobních údajů Dotyčné osoby budou nebo minimálně mohou být:

7.1.1. statutární orgány nebo členové statutárních orgánů Provozovatele,

7.1.2. zaměstnanci Provozovatele,

7.1.3. obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele.

7.2. Příjemcem osobních údajů Dotyčné osoby budou také spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost zabezpečující služby související s tvorbou a údržbou softwaru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenství, společnosti zajišťující přepravu a dodání produktů kupujícím a třetím osobám.

7.3. Příjemcem osobních údajů budou též soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový úřad a další státní orgány v zákonem stanovených případech.

VIII. Informace o zamýšleném přenosu osobních údajů do třetí země

Neuplatňuje se – Provozovatel nehodlá převést osobní údaje do třetí země.

IX. Lhůta uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou v souladu s právními předpisy uchovávány na nezbytnou dobu, po kterou budou potřeba pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace.

X. Poučení o existenci relevantních práv Dotyčné osoby

10. Dotyčná osoba má mimo jiné následující práva:

10.1. právo Dotyčné osoby na přístup k údajům podle článku 15 nařízení, jehož obsahem je:

10.1.1. právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, jestli se zpracovávají osobní údaje, které se týkají Dotyčné osoby;

• v případě, že jsou osobní údaje Dotyčné osoby zpracovávány, právo získat přístup k osobním údajům a právo získat tyto informace;

• informaci o účelech zpracování;

• informaci o kategoriích dotčených osobních údajů;

• informaci o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména v případě příjemců v třetích zemích nebo mezinárodních organizací;

• pokud je to možné, informaci o předpokládaném období uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, informaci o kritériích pro její určení;

• informaci o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Dotyčné osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování a o existenci práva namítat proti takovému zpracování;

• informaci o právu podat stížnost dozorovému orgánu;

• pokud osobní údaje nebyly získány od Dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

• informaci o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a 4. nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotyčnou osobu;

10.1.2. právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 nařízení týkajících se předávání osobních údajů, pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizace;

10.1.3. právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

10.2. právo Dotyčné osoby na opravu podle článku 16 nařízení, jehož obsahem je:

10.2.1. právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Dotyčné osoby;

10.2.2. právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotyčné osoby, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení Dotyčné osoby;

10.3. právo Dotyčné osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo „na zapomenutí“) podle článku 17 nařízení, jehož obsahem je:

10.3.1. právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se týkají Dotyčné osoby, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

• Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávány.

• Dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů.

• Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 1. nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 2. nařízení.

• Osobní údaje se zpracovaly nezákonně.

• Osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá.

• Osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1. nařízení.

10.4. právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotyčné osoby, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření, podnikl vhodná opatření včetně technických opatření, aby informoval jiné provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Dotyčná osoba je žádá, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky;

přičemž platí, že právo na vymazání osobních údajů s obsahem práv podle článku 17 odst. 1. a 2. nařízení [tj. s obsahem práv podle (i) a (ii) tohoto písm. c) bodu J. tohoto dokumentu] nevznikne, pokud je zpracovávání osobních údajů třeba:

10.4.1. pro uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;

10.4.2. pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli;

10.4.3. z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2. písm. h) a i) nařízení, jakož i článkem 9 odst. 3. nařízení;

10.4.4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1. nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v článku 17 odst. 1. nařízení znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování osobních údajů; nebo

10.4.5. pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

10.5. právo Dotyčné osoby na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 nařízení, jehož obsahem je:

10.5.1. právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů:

• Dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů;

• zpracování osobních údajů je protizákonné a Dotyčná osoba zpochybňuje výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

• Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je Dotyčná osoba pro prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

• Dotyčná osoba zpochybnila zpracování podle článku 21 odst. 1. nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotyčné osoby;

10.5.2. právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo podle bodu (i) tohoto písm. d) bodu J. tohoto dokumentu, takové omezeně zpracováváné osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávály pouze se souhlasem Dotyčné osoby nebo pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;

10.5.3. právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

10.6. právo Dotyčné osoby na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle článku 19 nařízení, jehož obsahem je:

10.6.1. právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracovávání provedené podle článku 16, článku 17 odst. 1. a článku 18 nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí;

10.6.2. právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Dotyčnou osobu, pokud to Dotyčná osoba požaduje;

10.7. právo Dotyčné osoby na přenositelnost údajů podle článku 20 nařízení, jehož obsahem je:

10.7.1. právo získat osobní údaje, které se týkají Dotyčné osoby a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí Provozovatel bránil, pokud

• se zpracování zakládá na souhlasu Dotyčné osoby podle článku 6 odst. 1. písm. a) nařízení nebo článku 9 odst. 2. písm. a) nařízení nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení, a současně

• se zpracovávání provádí automatizovanými prostředky a současně

• právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

10.7.2. právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

10.8. právo Dotyčné osoby namítat podle článku 21 nařízení, jehož obsahem je:

10.8.1. právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčné osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních nařízení;

10.8.2. [v případě realizace práva kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčné osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních nařízení] právo, aby Provozovatel dále nezpracovával osobní údaje Dotyčné osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Dotyčné osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků

10.8.3. právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se týkají Dotyčné osoby, pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že pokud Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už pro takové účely nesmí zpracovávat;

10.8.4. (v souvislosti s používáním služeb informační společnosti) právo na uplatnění práva namítat proti zpracovávání osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;

10.8.5. právo namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčné osoby proti zpracování osobních údajů, které se týkají Dotyčné osoby, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či ke statistickým účelům podle článku 89 odst. 1. nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;

10.9. právo Dotyčné osoby související s automatizovaným individuálním rozhodováním podle článku 22 nařízení, jehož obsahem je:

10.9.1. právo, aby se na Dotyčnou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních dat, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují, s výjimkou případů podle článku 22 odst. 2. nařízení [tj. s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí: (a) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Dotyčnou osobou a Provozovatelem, 11.9.2. povolené právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá, a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotyčné osoby nebo (c) založené na výslovném souhlasu Dotyčné osoby].

XI. Poučení o právu Dotyčné osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1. Dotyčná osoba je kdykoliv oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založenou na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dotyčná osoba je kdykoliv oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - v celém rozsahu nebo jen zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace / zpracovatelských operací, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu zbývajících zpracovatelských operací zůstane nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů / určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů pro ostatní účely zůstane nedotčena.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotyčná osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu nebo vyplněním elektronického formuláře zveřejněného na webovém sídle Provozovatele).

XII. Poučení o právu Dotyčné osoby podat stížnost dozorovému orgánu:

12.1. Dotyčná osoba má právo podat stížnost dozorovému orgánu, a to zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením, a to vše bez toho, aby byly dotčeny jiné správní nebo soudní prostředky nápravy.

Dotyčná osoba má právo, aby kontrolní orgán, kterému je stížnost podána, ji jako stěžovatele informoval o pokroku a výsledku stížnosti, a to včetně možnosti podat soudní prostředek nápravy podle článku 78 nařízení.

Dozorovým orgánem v Slovenské republice je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

XIII. Informace o existenci / neexistenci povinnosti Dotyčné osoby poskytnout osobní údaje:

13.1. Provozovatel informuje Dotyčnou osobu, že poskytnutí osobních údajů Dotyčné osoby je nutné pro uzavření kupní smlouvy a pro její splnění. Provozovatel informuje Dotyčnou osobu, že Dotyčná osoba není povinna poskytnout osobní údaje ani není povinna udělit souhlas s jejich zpracováním. Následkem neposkytnutí osobních údajů a / nebo následkem neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude, že Provozovatel nebude moci uzavřít a splnit kupní smlouvu.

XIV. Informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování:

14.1. Neuplatňuje se. – Jelikož v případě Provozovatele nejde o zpracování osobních údajů Dotyčné osoby v podobě automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a 4. nařízení, Provozovatel není povinen uvést informace podle článku 13 odst. 2 písm. f) nařízení, tj. informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování a o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotyčnou osobu.

XV. Ochrana osobních údajů a používání cookies – Co je to soubor cookie?

V souvislosti se směrnicí EU o ochraně soukromí při elektronické komunikaci nabízíme krátké objasnění funkce cookies. Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky natáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Soubory cookies jsou užitečné, protože umožňují internetové stránce nejen rozpoznat zařízení uživatele, ale současně uživateli umožnit přístup k funkcím na stránce.

V zásadě rozdělujeme cookies na dva typy.

Trvalé soubory cookies – tyto soubory cookies zůstávají v zařízení uživatele během doby uvedené v souboru cookie. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou stránku, která daný soubor cookie vytvořila.

Relační soubory cookies – tyto soubory umožňují provozovateli webové stránky propojit aktivity uživatele, když uživatel otevře okno prohlížeče, a skončí při zavření okna prohlížeče. Relační soubory cookies se vytvářejí dočasně. Po zavření prohlížeče se všechny relační cookies vymažou.

15.1. Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

15.2. Jak používáme soubory cookies?

Náš Internetový obchod používá cookies, abychom uchovali:

• vaše preference zobrazení, například nastavení kontrastu barev nebo velikosti písma;

• skutečnost, že jste již odpověděli na průzkum zobrazující se v samostatném okně (pop-up), jehož prostřednictvím můžete vyjádřit svůj názor na obsah stránky (nebude se znovu zobrazovat);

• skutečnost, zda jste souhlasili (nebo nesouhlasili) s tím, abychom využívali soubory cookies na této webové stránce;

• remarketing.

Stejně tak některé podstránky, které jsou součástí našich stránek, používají cookies pro anonymní sběr statistických údajů o tom, jak jste se tam dostali a které videoklipy jste si prohlédli.

Povolení použití souborů cookies není nezbytně nutné pro správné fungování webu, ale poskytne vám to lepší uživatelský komfort při práci s ní. Soubory cookies můžete vymazat nebo zablokovat. V takovém případě se však může stát, že určité funkcionality webu nebudou fungovat tak, jak by měly.

Informace ukládané v souborech cookies se nepoužijí pro vaši osobní identifikaci a struktura dat je plně pod naší kontrolou. Soubory cookies se nepoužívají pro účely jiné než ty, které jsou uvedeny v tomto textu.

15.3. Používáme i jiné soubory cookies?

Některé z našich stránek nebo podřízený web mohou používat dodatečné nebo odlišné soubory cookies než uvedené v předchozím textu. V takovém případě budou na předmětné stránce ve zvláštním oznámení o souborech cookies poskytnuty podrobné údaje o jejich použití.

15.4. Jak kontrolovat soubory cookies?

Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz stránka aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

XVI. Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty - Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě prodávajícího od 01.07.2021.