Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.northfinder.com

I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „VOP“) se řídí právní vztahy mezi společností NORTHFINDER, a. s., se sídlem Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Slovenská republika, IČO: 35 933 011 (dále také „Prodávající“). a každou osobou, která je kupujícím zboží (věcí) nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy Slovenské republiky, zejména zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, a zákona č. 250/2007 CFU, o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Bližší kontaktní a identifikační údaje Prodávajícího jsou k dispozici v části DŮLEŽITÉ INFORMACE – KONTAKTNÍ ÚDAJE.

1.3. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se upravují právní vztahy mezi kupujícími, kteří jsou spotřebiteli, a prodávajícím.

1.4. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která vyplnila a odeslala objednávkový formulář prostřednictvím Internetového obchodu prodávajícího a které bylo doručeno e-mailové oznámení o potvrzení přijetí objednávky a uhradila kupní cenu.

1.5. Spotřebitelem je kupující, který je fyzickou osobou a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.6. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s kupujícími, kteří vystupují v postavení právnických osob, resp. s fyzickými osobami-podnikateli, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti (kupujícími, kteří nevystupují v postavení spotřebitele), se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

1.7. Smlouvou uzavřenou na dálku se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednaná a uzavřená výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele s využitím webového sídla a elektronické pošty.

1.8. Produkty jsou výrobky, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě prodávajícího (dále též „zboží“ nebo „věc“).

1.9. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v Internetovém obchodě je Prodávající.

1.10. Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému, prostřednictvím kterého provozuje internetový obchod na doméně s názvem www.northfinder.com (dále také „Internetový obchod“).

1.11. Příslušným orgánem vykonávajícím dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie se sídlem v Nitře pro Nitranský kraj;

Staničná 1567/9, P.O. BOX 49A, 949 01 Nitra; Slovenská republika;

Kontakt: tel. č.: +421 37/7720216; fax: +421 37/772 00 24

E-mail: nr@soi.sk ;

webový odkaz pro podávání podnětů: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12. V případě jakýchkoliv stížností nebo podnětů je spotřebitel může adresovat i přímo prodávajícímu, přičemž se doporučuje spotřebitelům, aby stížnosti a podněty prodávajícímu adresovali na e-mailovou adresu zveřejněnou přímo na stránce, v sekci DŮLEŽITÉ INFORMACE.

Jakákoliv stížnost bude posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů v souladu s právním řádem Slovenské republiky, přičemž o jejím vyřízení prodávající informuje spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel stížnost nebo podnět prodávajícímu doručil.

II. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího je objednávka produktů, kterou kupující realizuje prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře (elektronického košíku) v rámci Internetového obchodu Prodávajícího.

2.2. Změna objednávky se může uskutečnit pouze po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího.

2.3. K uzavření kupní smlouvy dochází doručením e-mailového potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu.

2.4. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků Prodávajícího a Kupujícího.

2.5. Kupní smlouva může zaniknout odstoupením od kupní smlouvy ze strany spotřebitele.

III. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Cena zboží nabízeného prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „kupní cena“) je uvedena samostatně pro každý produkt vždy včetně DPH a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

3.2. V kupní ceně produktů není zahrnuta cena za doručení ani cena spojená se způsobem platby.

3.2. Kupující se zavazuje uhradit poplatky za zvolený způsob dopravy a způsob platby spolu s kupní cenou zboží ve smyslu aktuálního ceníku zobrazeného v elektronickém košíku a uvedeného v sekci DŮLEŽITÉ INFORMACE.

3.4. Odesláním objednávky Kupující uvedené ceny akceptuje a zavazuje se k platbě.

3.5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny a kupní cena nebude uhrazena ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Kupujícímu ze strany Prodávajícího (např. prostřednictvím e-mailového oznámení).

3.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud došlo ze strany Kupujícího k objednávce zboží za kupní cenu, která byla zveřejněna omylem, v důsledku chyby informačního systému prodávajícího. Jde zejména o situaci, kdy je cena zřejmě nesprávná už na první pohled (např. kupní cena nezohledňuje skutečnou cenu výrobku, v kupní ceně chybí číslice nebo je nesprávně umístěna desetinná čárka).

IV. Způsob platby

4.1. Kupující může platit za zboží v Internetovém obchodě Prodávajícího těmito způsoby:

a) platbou na dobírku,

b) platbou bankovní kartou prostřednictvím platební brány,

c) internetovým platebním systémem, který používá prodávajícím,

d) bankovním vkladem nebo převodem na účet prodávajícího s uvedením čísla objednávky jako variabilního symbolu platby.

4.2. Aktuálně dostupné způsoby platby jsou i s jejich cenou zobrazeny v elektronickém košíku a uvedeny v sekci DŮLEŽITÉ INFORMACE.

V. Dodání produktů

5.1. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

5.2. Prodávající je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě a spolu s dodacím listem, který plní funkci písemné objednávky. Daňový doklad s kupní cenou a DPH bude odeslán na kontaktní e-mail Kupujícího. Kupující souhlasí se zasláním daňového dokladu elektronickou formou.

5.3. Prodávající může dodat jednotlivé zboží v rámci jedné objednávky po částech a v různých termínech. O této skutečnosti informuje Kupujícího. Cena za dopravu se tímto nemění a nijak nezvyšuje.

5.4. Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce nebo adresa odpovídající zvolenému způsobu doručení.

5.5. Dodání objednávky je uskutečněno převzetím posledního zboží z objednávky Kupujícím.

VI. Převzetí zboží

6.1. Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího jeho řádným převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zmocněné třetí osoby.

6.2. Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem doručení a řádného převzetí zboží.

6.3. Kupující má právo nepřevzít dodaný produkt od dopravce v těchto případech:

a) dodání věci, která je v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou (jiné nebo poškozené věci),

b) dodání věci v poškozeném obalu nebo

c) dodání věci bez příslušných dokladů.

6.4. Pokud dojde k dodání věci Kupujícímu podle písm. a) bodu 2.1 tohoto článku, má kupující mj právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal věc v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě, a to buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

VII. Způsoby dopravy zboží

7.1. Kupující si může v Internetovém obchodě Prodávajícího zvolit tyto způsoby dopravy:

a) službu třetí osoby – doručení na odběrné místo nebo

b) kurýrní službu poskytovanou třetími osobami – doručení na zvolenou adresu.

7.2. Aktuálně dostupné způsoby dopravy jsou i s jejich cenou zobrazeny v elektronickém košíku a uvedeny v sekci DŮLEŽITÉ INFORMACE.

VIII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

8.1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí produktu. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.2. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, odstoupení od smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu prodávajícího podle těchto VOP. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat produkt zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí produktu.

8.3. Odstoupení od smlouvy lze u prodávajícího uplatnit také v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (např. e-mail). Uplatnění odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn v internetovém obchodě prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i ústně, a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřujícím jeho vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme spotřebiteli, aby v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu, druh produktu, od kterého odstupuje, jméno a příjmení, adresu. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny platby podle tohoto článku VOP stejným způsobem, jaký použil Kupující při úhradě kupní ceny. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s Prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím Spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.

8.4. Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty produktu, které vzniklo v důsledku takového zacházení s produktem, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti produktu. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty produktu v případě, že nebyl prodávajícím informován o možnosti odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení. Pokud hodnota produktu byla snížena v důsledku nakládání s produktem, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti produktu (např. produkt bude poškozen), spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za takto vzniklou škodu. Za zacházení s produktem nad rámec zjištění vlastností a funkčnosti produktu bude považováno zejména použití produktu ve větší míře, než jaká je nutná k zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti produktu. Za snížení hodnoty produktu budou stejně tak považovány především opodstatněné výdaje na uvedení výrobku do předešlého stavu.

8.5. Můžete využít formulář odstoupení od smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný k nahlédnutí i stažení v internetovém obchodě Prodávajícího.

8.6. Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č. 102 / 2014 Sb., nese náklady navrácení produktu prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb., a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení produktu, který vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám.

8.7. Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacené plnění za produkt, jakož i všechny platby, které od spotřebitele přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné, jakož i jiných nákladů a poplatků, a to do 14 dnů ode dne doručení produktu nebo prokázání, že produkt byl zaslán Prodávajícímu. Uvedené se netýká nákladů na vrácení zboží, které nese spotřebitel sám za podmínek uvedených v bodu 8.6. tohoto článku.

8.8. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.

8.9. Zásilky poslané v případě odstoupení od smlouvy jako dobírka nebudou z naší strany převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně.

IX. Alternativní řešení sporů

9.1. V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 CFU, o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/ nebo přímo ZDE; zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http: // ec. europa.eu/consumers/odr/ nebo přímo ZDE. Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR www .mhsr.sk a v zákoně č. 391/2015 Sb., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti (spotřebiteli), se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, a zákon č. 250/2007 CFU, o ochraně spotřebitele.

10.2. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikateli se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

10.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty – Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

10.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě prodávajícího 01. 07. 2021.