Reklamační řád internetového obchodu www.northfinder.com

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č.102 / 2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, v platném znění, a zákona č. 22/2004 Sb., o elektronickém obchodu, v platném znění. Reklamační řád upravuje právní vztah mezi prodávajícím, kterým je obchodní společnost NORTHFINDER, a. s., se sídlem Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Slovenská republika, IČO: 35 933 011 (dále také „Prodávající“), a každou osobou, která je kupujícím zboží (věcí) nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platné legislativy Slovenské republiky, zejména zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, a zákona č. 250/2007 CFU, o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Bližší kontaktní a identifikační údaje Prodávajícího jsou k dispozici v části DŮLEŽITÉ INFORMACE – KONTAKTNÍ ÚDAJE.

1.3. Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitel při uplatňování práv z vad věci (zboží) ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího www.northfinder.com.

1.4. Kupujícím je každá osoba (fyzická či právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím internetové stránky Prodávajícího a dostala e-mailové oznámení o potvrzení přijetí objednávky a uhradila kupní cenu.

1.5. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzická osoba a který při uzavírání kupní smlouvy podle tohoto Reklamačního řádu a podle Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na stránce prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.6. Tímto Reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi kupujícími, kteří jsou spotřebiteli, a prodávajícím.

1.7. Právní vztahy vyplývající z výkonu práv z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti (osoby, které nejsou v postavení spotřebitele), se řídí podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

1.8. Produkty jsou výrobky, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě prodávajícího (dále také jako „zboží“ nebo „věci“).

II. Odkazy

2.1. Na vztahy z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti (spotřebiteli), se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, a zákon č. 250/2007 CFU, o ochraně spotřebitele.

2.2. Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti (osoby, které nejsou v postavení spotřebitele), se řídí podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

III. Zodpovědnost prodávajícího za vady produktu (zboží a služeb)

3.1. Prodávající je povinen dodat věc (zboží) v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, tj. v požadované kvalitě, množství a bez vad (faktických, právních).

3.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Pokud nejde o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Doporučujeme kupujícímu, aby vady zboží uplatnil u prodávajícího bez zbytečného odkladu. U použitých věcí prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

3.3. Kupující je oprávněn prodávanou věc před převzetím prohlédnout.

IV. Záruční doba

4.1. Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba, pokud jde o použitou věc, je 12 měsíců. Záruční doby začínají plynout od převzetí věci kupujícím. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

4.2. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

4.3. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky podle tohoto Reklamačního řádu. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky.

4.4. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

4.5. Pokud kupujícím není spotřebitel, postupuje se podle ustanovení obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.7. tohoto Reklamačního řádu.

4.6. Pokud dojde k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.7. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud nejsou uplatněny v záruční době.

4.8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.9.V případě pokud je kupující spotřebitelem, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

4.10. Pokud dojde k výměně věci, začne plynout záruční lhůta znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

V. Postup při uplatňovaní práv ze zodpovědnosti za vady (reklamace)

5.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci (zboží) na adrese zveřejněné přímo na stránce, v sekci DŮLEŽITÉ INFORMACE.

Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle prodávajícího nebo prostřednictvím třetích osob, např. přepravní společnosti, zásilkové společnosti aj. Doporučujeme kupujícímu, aby k uplatnění reklamace využil kombinovaný formulář pro odstoupení od smlouvy/reklamaci/výměnu/vrácení, který je dostupný ke stažení na internetové stránce prodávajícího.

5.2. V případě že Kupující reklamuje zboží jinak než osobně, prodávající doporučuje Kupujícímu, aby zasílal zboží spolu s detailním popisem vady zboží a dokladem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.

5.3. Zboží v případě reklamace doporučujeme zasílat doporučenou formou. Zboží prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, protože takto zaslané zboží nebude ze strany prodávajícího přijato.

5.4 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o přijetí reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.5. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.6. Vyřízením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

5.7. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

5.8. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

5.9. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovuuplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

5.10. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu chyby věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

5.11. Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 5.8. tohoto článku: Odborné posouzení musí obsahovat:

a) identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,

b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledek posouzení,

e) datum vyhotovení odborného posouzení.

5.12. O vyřízení reklamace a o způsobu jejího vyřízení je Prodávající povinen informovat Spotřebitele vhodnou a prokazatelnou formou, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.13. Za ukončení reklamačního řízení (reklamace) se považuje její vyřízení. Pod vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku osobě, která reklamaci uplatnila, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo zamítnutí reklamace ve smyslu podmínek stanovených zákonem.

5.14. Pokud to charakter výrobku umožňuje, spotřebitel prodávajícímu (určené osobě) výrobek odevzdá při uplatnění reklamace. Pokud povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě, kde se výrobek nachází, nebo si s prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.

5.15. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

VI. Práva kupujícího při uplatnění práv ze zodpovědnosti za vady

6.1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci nebo, pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

6.3. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

6.4. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, pokud jde o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující též právo na přiměřenou slevu z kupní ceny věci.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty - Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

7.2. V případě změny v Reklamačním řádu se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

7.3. Tento reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění v Internetovém obchodě prodávajícího dne 01.07.2021.