Reklamační řád


Článek I
Obecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád (dále jako „Reklamační řád) upravuje postup společnosti NORTHFINDER a.s. se sídlem Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, identifikační číslo: 35 933 011 zapsané v obchodním rejstříku vedeném na Okresném soude Nitra, oddíl: Sa, vložka č. 10297/N (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „Prodávající“) a kupujícího (dále jen „Kupující“) při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce (dále jako „northfinder.cz“) a práva a povinnosti Kupujícího a prodávajícího (Prodávající a Kupující společně dále jen „Smluvní strany“) s tím související.
 2. Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na northfinder.com jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
 3. Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na cz jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
 4. Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s Reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se řád stává pro Kupujícího závazným.
 5. Reklamační řád je veřejně dostupný na northfinder.cz a v sídle Prodávajícího.


Článek II
Kontrola zboží při převzetí

 1. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem – kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy a Kupující je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího.
 2. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající má právo případné pozdější reklamace z tohoto důvodu neuznat.
 3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
 4. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou Prodávajícího. Dopravce je povinen předat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce. Pokud je balení přelepeny ochrannou páskou Prodávajícího, která je poškozená nebo Kupující zjistí jiné poškození balení nebo známky neoprávněného otevření zásilky, je oprávněn zboží od Dopravce nepřevzít a je povinen sepsat s Dopravcem o této skutečnosti zápis s přesným popisem důvodu nepřevzetí zásilky.
 5. Pokud Kupující zjistí, že zboží je neúplný nebo jakkoli poškozen přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, resp. Kupující objeví jiné nedostatky je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího, jinak se dodávka považuje za úplnou a bez vad a reklamace z tohoto titulu má právo Prodávající neakceptovat.
 6. Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat vady zboží zakoupeného na northfinder.cz bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění. Případné prodlení s uplatněním vady zboží při pokračujícím užívání (vadného) zboží by mohlo zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a mohlo by mít vliv i na výsledek reklamačního řízení.
 7. Kupující může uplatnit svoji reklamaci na adrese sídla Prodávajícího: NORTHFINDER a.s., Rastislavova 109, 951 41 Lužianky a to i osobně, avšak Kupující se při uplatnění reklamace nemůže domáhat okamžitého vyřízení reklamace u Prodávajícího, která bude vybavena reklamačním oddělením Prodávajícího v zákonem stanovené lhůtě a v souladu s tímto reklamačním řádem.


Článek III
Odstoupení od smlouvy / Výměna / Reklamace

 1. Adresa pro vrácení / reklamování zboží je NORTHFINDER s.r.o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice
 2. Prodávající žádá kupujícího vyplnit formulář ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝMĚNA / REKLAMACE (dále jen „Formulář“) v následujících případech:
  1. Odstoupení od Kupní smlouvy v 14denní lhůtě.
  2. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy jen zčásti, a hodnota zboží, které si ponechá, Prodávající Kupujícímu vrátí odpovídající část kupní ceny za zboží sníženou o částku poštovních nákladů vzniklých v souvislosti se zasláním objednaného zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu hodnotu zboží sníženou o poštovné náklady, pokud je Kupující při koupi nehradí jako samostatnou položku. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, pokud Kupující zašle Prodávajícímu sdělení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
  3. V případě zasílání odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího poštou, Prodávající doporučuje zasílat uvedené podání prostřednictvím doporučené listovní zásilky, aby nevznikly pochybnosti o zachování lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
  4. Prodávající po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího zašle na e-mailovou adresu Kupujícího písemné potvrzení o přijetí odstoupení od Kupní smlouvy.
  5. Kupující vrací zboží, které si neobjednal.
  6. V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, Kupující má právo vrátit zboží Prodávajícímu max. do 14 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Kupující nehradí manipulační poplatek za vrácení zboží Prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese Prodávající, což představuje částku maximálně 99,69 Kč poštovné a balné.
  7. Kupující požaduje záměnu zboží v důsledku nevyhovujících parametrů zboží (velikost a / nebo barva).
  8. V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, mu nesedí z důvodu nevyhovující velikosti a / nebo barvy zboží, má právo vrátit převzaté zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné barvy a / nebo velikosti, resp. jiný druh zboží, max. do 14 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze v případě, pokud to umožňují skladové zásoby Prodávajícího a zboží bylo doručeno nepoškozené a nejeví známky nošení. V opačném případě se má za to, že Kupující odstoupil od Kupní smlouvy a bude se postupovat podle bodu 1.1, pokud jsou splněny ostatní podmínky podle bodu 1.1. Kupující nehradí manipulační poplatek pokrývající náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží. Náklady na vrácení zboží za účelem jeho výměny snáší Kupující, avšak pouze v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Prodávající dodá vyměněné zboží Kupujícímu do 30 dnů od dne převzetí kompletně vyplněného Formuláře s požadovanými doklady a se zbožím, který se má vyměnit.
  9. Kupující si uplatňuje právo vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady prodaného zboží.
  10. Bližší podmínky jsou upraveny v článku IV reklamačního řádu.
  11. Kupující vrací nebo vyměňuje zboží zakoupené v akci typu 2 + 1ZDARMA.
  12. V případě, že Kupující vrátí nebo vyměňuje veškeré zboží zakoupené v akci typu 2 + 1 zdarma, Prodávající postupuje podle bodů 1.1 až 1.4 tohoto článku. V případě, že Kupující vrátí jen část objednaného zboží zakoupeného v akci, přičemž vrácením části zboží již nesplňuje podmínku akce 2 + 1 zdarma, Kupující má nárok na vrácení části Kupní ceny pouze v tom případě, pokud je hodnota zboží, které si Kupující ponechal, nižší než Kupní cena, kterou Kupující zaplatil Prodávajícímu za veškeré zboží zakoupené v akci 2 + 1 zdarma. V tomto případě Prodávající uhradí Kupujícímu pouze rozdíl mezi hodnotou zboží, které si Kupující ponechal a zaplacenou kupní cenou za zboží. Za hodnotu zboží se v tomto případě považuje neakciová cena zboží uvedená na northfinder.cz v době odeslání objednávky Prodávajícímu. Označení zboží a k němu odpovídající cena na faktuře není pro účely vrácení kupní ceny v tomto případě relevantní. V případě, že Kupující vrátí zboží ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží Prodávajícím, nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy. V případě, že Kupující vrátí zboží po uplynutí lhůty 14 dní od doručení zboží Prodávajícím, hradí manipulační poplatek ve výši 40 % z ceny vráceného zboží pokrývající náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy.
 1. Kupující je povinen uvést ve Formuláři následující údaje:
 • Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno / jméno a příjmení;
 • Číslo elektronické objednávky;
 • Popis zboží, které Kupující žádá zaměnit a popis obráceného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny zboží;
 • Název a číslo bankovního účtu Kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden, pokud žádá o vrácení peněz na účet
 • Datum
 • Podpis Kupujícího, pokud zasílá vyplněný formulář prostřednictvím pošty.
 1. Pokud Formulář není zcela vyplněn nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi a převzetí zboží (dále jen „Požadované doklady“), Prodávající vyzve telefonicky případně e – mailem Kupujícího k doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících Požadovaných dokladů.
 2. Pokud se Prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat Kupujícímu a / nebo Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu Prodávajícího do 7 dnů od převzetí Formuláře a / nebo Požadovaných dokladů Prodávajícím, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení / záměny / reklamace a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou ve Formuláři.
 3. V případě vrácení nepřevzaté zásilky ze strany Kupujícího zasílané např. po neuznané reklamaci nebo v důsledku nepísemnými Požadovaných dokladů, si Kupující bude mít možnost vyzvednout toto zboží v sídle Prodávajícího a Prodávající v souvislosti s uskladněním zboží účtuje skladné ve výši 26 Kč denně.
 4. Pokud spolu s vyplněným formulářem a s Požadovanými doklady není přiložen zboží, které je předmětem záměny / reklamace, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti až do doručení zboží určeného na záměnu / reklamaci Prodávajícímu. V případě, že ani po následné výzvě Prodávajícího nedojde ze strany Kupujícího k doručení zboží určeného na záměnu / reklamaci. má se za to, že Kupující nemá v úmyslu zboží zaměnit nebo reklamovat. Uvedené platí i v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k odeslání zboží určeného k vrácení ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.
 5. Zboží, které je předmětem vrácení / záměny musí být úplný, nepoužité, nepoškozené a podle možností v původním obalu, který není poškozen nad rámec nezbytné manipulace potřebné k seznámení se se zbožím, jinak Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Originální obal zboží (originální krabice) nesmí být znehodnocena popsáním, polepením a podobně, ve snaze využít originální krabici jako vnější obal určený pro doručování zboží. Zboží nesmí jevit na sobě známky používání. Všechny štítky, cenovky a jiné značení zboží musí být na původním místě a nesmí být ze zboží odstraněny, kromě případů odstranění štítků, cenovek a jiných označení zboží potřebném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží a v případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží. Prodávající doporučuje Kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace nese Kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží Prodávajícím.
 6. Kupujícímu doporučujeme zcela vyplněný Formulář spolu s Požadovanými doklady doporučeně poslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno Kupujícím na dobírku.
 7. Celková částka za zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v souladu s VOP a Reklamačním řádem, snížená o manipulační poplatek / poplatky, v případech stanovených v VOP, bude Kupujícímu vrácena stejným způsobem, jako použil Kupující při své platbě, pokud se Prodávající a Kupující nedohodly jinak, a to do 14 dnů ode dne převzetí zcela vyplněného Formuláře spolu s Požadovanými doklady as zbožím, který se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1.1, 1.2 a 1.3 tohoto článku.


Článek IV
Záruční podmínky a záruční doba

Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Na vybrané druhy zboží může být Kupujícímu poskytnuta delší záruční doba. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

     1. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.
     2. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen. Kupující je povinen ve Formuláři co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje a to, jakým způsobem se vada navenek projevuje. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby uvedené ve Formuláři.
     3. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
     4. Nárok na uplatnění reklamace Kupujícím zaniká nepředložením dokladu o koupi a dokladu o zaplacení a uplynutím záruční doby zboží.
     5. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na chyby, o kterých byl v době uzavírání kupní smlouvy informován a na které mu byla poskytnuta sleva z ceny zboží.
     6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění, odůvodněným zamítnutím reklamace.
     7. Kupující má podle charakteru vad zboží, na které uplatňuje záruku v průběhu záruční doby tato práva:

     1. Při odstranitelných vadách – právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné.
     2. Pokud je vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v době uplatnění reklamace má zboží současně alespoň tři různé odstranitelné vady) nemůže být zboží řádně užíváno jako bez vady, má právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
     3. U vad, které nelze odstranit a které brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vad, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
     4. Jestliže jde o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny podle charakteru vady.
     5. Stejná práva jako při vadách, které nelze odstranit, má spotřebitel i v případě, že oprava vadného zboží nebyla provedena ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.

     1. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za chyby a byly vynaloženy skutečně a účelně.
     2. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo jiná povinná osoba určená k opravě je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.
     3. Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do tří pracovních dnů, zboží zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení.
     4. Pokud Kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující jako spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
     5. Pokud Kupující reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Tím není dotčena povinnost Prodávajícího podle odstavce 15.
     6. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení, které mu bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce reklamovaného zboží.
     7. Prodávající vydá Kupujícímu o vyřízení reklamace písemné vyrozumění nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace, které mu bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce reklamovaného zboží.
     8. Kupující může proti rozhodnutí reklamace odvolat ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.


Článek V
Závěrečná ustanovení

     1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád. Změny a / nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na northfinder.com
     2. Prodávající má zájem o řešení sporů s Kupujícím především mimosoudní cestou, a proto v případě, že Kupující není spokojen s vyřízením reklamace nebo má pocit, že došlo k porušení jeho práv ze strany Prodávajícího, může se za účelem vyřešení vzniklé situace obrátit na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: eshop@northfinder.cz, respektive ve smyslu zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.
     3. Seznam subjektů alternativního řešení sporů Kupující najde zde https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

V Nitre dne 01.01.2019, NORTHFINDER a.s.


Přihlásit se k odběru novinek

Přihlaste se k odběru newslettru a získejte slevový kupon.

This shop uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our sites. Accept