PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI INFORMAȚII PENTRU PERSOANA ÎN CAUZĂ ÎN LEGĂTURĂ CU COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI INSTRUCȚIUNI PRIVIND COOKIES

/Principii și instrucțiuni privind protecția datelor cu caracter personal /

furnizate de către operator persoanei vizate privind furnizarea datelor cu caracter personal pentru

magazinul online www.northfinder.comI. Operator

Operatorul prin prezenta, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2), Primul și al doilea Regulament (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 mai 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor)) (denumit în continuare regulament), furnizează Persoanei în cauză, de la care Operatorul obține date cu caracter personal,care îl privesc, următoarele informații:

II. Identitatea și datele de contact ale Operatorului

Operatorul este compania comercială NORTHFINDER, a. s., cu sediul Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Slovacia, număr de identificare: 35 933 011. Date suplimentare de contact și identificare ale Operatorului sunt disponibile în secțiunea INFORMAȚII IMPORTANTE – INFORMAȚII DE CONTACT.

III.Datele personale prelucrate

3.1.Operatorul prelucrează următoarele date personale: numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa de livrare, numărul de telefon, datele obținute din cookie-uri, adresele IP, denumirea băncii și IBAN, semnătura, numele de conectare și parola în contul de utilizator www.northfinder.com, informații agregate de cumpărare (de exemplu, istoricul comenzilor persoanei în cayză / bonusurile acordate și plătite persoanei în cauză, etc.).

IV.Date de contact ale persoanei responsabile

4.1.Persoana responsabilă nu este stabilită.

V.Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanei vizate

5.1.Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanei vizate sunt:

5.1.1.prelucrarea documentelor contabile,

5.1.2.evidența contractelor și a clienților în scopul încheierii și îndeplinirii contractelor,

5.1.3.arhivarea documentelor în conformitate cu reglementările legale,

5.1.4.executarea contractului încheiat cu persoana în cauză

5.1.5. operarea unui cont de utilizator pe site-ul www.northfinder.com

VI.Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate

6.1.Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate va fi în funcție de datele cu caracter personal specifice și scopul prelucrării acestora, îndeplinirea obligației legale a operatorului sau îndeplinirea contractului la care se referă persoana vizată.

VII.Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

7.1. Destinatarii datelor cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi sau, cel puțin, pot fi:

7.1.1.organele statutare sau membrii organelor statutare ale Operatorului

7.1.2.angajații Operatorului

7.1.3.reprezentanții de vânzări ai Operatorului și alte persoane care cooperează cu Operatorul în îndeplinirea sarcinilor Operatorului.

7.2.Destinatarii datelor cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi, de asemenea, asociații operatorului, partenerii săi de afaceri, furnizorii și partenerii contractuali, în special: compania de contabilitate, compania care furnizează servicii legate de crearea și întreținerea de software, compania care oferă servicii juridice operatorului, compania de consultanță, companii de transport și livrare a produselor către cumpărători și terțe părți.

7.3.Destinatarii datelor cu caracter personal vor fi, de asemenea, instanțe, agenții de aplicare a legii, biroul fiscal și alte organisme de stat, în cazurile prevăzute de lege.

VIII.Informații privind transferul intenționat de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se aplică - Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță.

IX.Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate în conformitate cu legea pentru timpul minim necesar, care va fi necesar pentru îndeplinirea contractului și arhivarea ulterioară a acestora.

X. Instrucțiuni privind existența drepturilor relevante ale persoanei în cauză

10. Persoana în cauză are, printre altele, următoarele drepturi:

10.1.dreptul persoanei vizate de acces la date în conformitate cu articolul 15 din regulament, al cărui conținut este:

10.1.1.dreptul de a obține de la Operator o confirmare cu privire la procesarea datelor cu caracter personal referitoare la Persoana în cauză;

 • în cazul în care datele cu caracter personal ale persoanei în cauză sunt procesate, dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate și dreptul de a obține aceste informații;
 • informații privind scopurile prelucrării;
 • informații despre categoriile de date cu caracter personal ale persoanei în cauză;
 • informații despre destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi furnizate datele cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau organizații internaționale;
 • dacă este posibil, informații despre perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, informații despre criteriile de determinare a acestora;
 • informații cu privire la existența dreptului de a solicita operatorului modificarea datelor cu caracter personal referitoare la persoana în cauză sau ștergerea, respectiv restricționarea prelucrării acestora, precum și existența dreptului de a obiecta la o astfel de prelucrare;
 • informații despre dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
 • dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana în cauză, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
 • informații cu privire la existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilarea menționată la articolul 22 al. 1 ți 4 din regulament și, în aceste cazuri, cel puțin informațiile semnificative despre procedura utilizată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări a datelor cu caracter personal pentru persoana în cauză;

10.1.2.dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile adecvate prevăzute la art. 46 din regulament privind transferul de date cu caracter personal în cazul în care acestea sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională;

10.1.3.dreptul de a furniza o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, dar sub rezerva condiției ca dreptul de a furniza o copie a datelor cu caracter personal prelucrate nu trebuie să afecteze negativ drepturile și libertățile altor părți;

10.2.dreptul persoanei în cauză la rectificare în temeiul art. 16 din regulament, al cărui conținut este:

10.2.1.dreptul de a solicita operatorului, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal incorecte referitoare la persoana în cauză;

10.2.2.dreptul de a completa datele personale incomplete ale persoanei în cauză, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare a acesteia;

10.3.dreptul persoanei în cauză la ștergerea datelor cu caracter personal (așa-numitul drept de „uitare”) în temeiul art. 17 din regulament,al cărui conținut este:

10.3.1.dreptul de a obține de la Operator fără întârziere nejustificată ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la Persoana afectată, dacă este îndeplinit oricare dintre următoarele motive:

 • Datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Persoana vizată retrage consimțământul pe baza căruia se efectuează prelucrarea, cu condiția să nu existe un alt temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 21 alin. 1 din regulament și nu există motive legitime pentru prelucrare;
 • Datele cu caracter personal sau persoana în cauză se opune prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 21 alin. 2.din regulament;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se respecta o obligație legală prevăzută de legislația Uniunii Europene sau de legislația statului membru, căruia îi este supus operatorul;
 • Datele cu caracter personal au fost obținute în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale în conformitate cu art. 8 alin. 1. din regulament.

10.4.Dreptul ca, Operatorul care a dezvăluit datele cu caracter personal ale persoanei în cauză, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare a măsurilor, de a lua măsuri adecvate, inclusiv măsuri tehnice, de a informa alți operatori de prelucrare a datelor, că persoana vizată le solicită ștergerea tuturor linkurilor către aceste date personale, inclusiv o copie sau o replică a acestora;

Cu toate acestea, rămâne valabil că dreptul de a șterge datele cu caracter personal care conțin drepturile prevăzute în art. 17 alin. 1 și 2 din regulament [adică cu conținutul drepturilor prevăzute la (i) și (ii) din art. c) punctul J. din acest document] nu va fi valabil, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară:

10.4.1. exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;

10.4.2.să îndeplinească o obligație legală care necesită prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației unui stat membru căruia îi este supus operatorul, sau să îndeplinească o sarcină desfășurată în interes public sau în exercitarea autorității publice încredințate operatorului;

10.4.3.din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu art. 9 alin. 2. lit.h) și i) din regulament, precum și art. 9 alin. 3. din regulament;

10.4.4.în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică, sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. 1 din regulament, în măsura în care este probabil ca dreptul menționat în art. 17 alin. 1. din regulament fac imposibilă sau greu de atins obiectivele unei astfel de prelucrări a datelor cu caracter personal; sau

10.4.5.să dovedească, să afirme sau să apere pretenții legale;

10.5.dreptul persoanei în cauză la o restricție privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 18 din regulament, al cărui conținut este:

10.5.1.dreptul Operatorului de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal într-unul dintre aceste cazuri:

 • Persoana vizată va contesta acuratețea datelor cu caracter personal pe parcursul perioadei în care Operatorul are posibilitatea de a verifica acuratețea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală, dar persoana în cauză se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopuri prelucrării, dar persoana în cauză are nevoie de ele pentru a dovedi, susține sau apăra revendicările legale;
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 1. din regulament, până în momentul verificării, dacă motivele justificate ale operatorului depășesc motivele justificate ale persoanei în cauză;

10.5.2.dreptul ca, în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restricționată în conformitate cu pct. (i) lit. d) pct. J. din acest document, astfel de date cu caracter personal limitate, cu excepția stocării, vor fi prelucrate numai cu acordul persoanei vizate sau pentru a dovedi, afirma sau apăra revendicări legale, sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau persoane juridice sau din motive de interes public al Uniunii Europene sau al unui stat membru;

10.5.3. dreptul de a fi informat în prealabil cu privire la ridicarea restricției privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

10.6.dreptul persoanei vizate de a îndeplini obligația de notificare față de destinatari în conformitate cu art. 19 din regulament, al cărui conținut este:

10.6.1.dreptul Operatorului de a notifica fiecare destinatar, căruia i-au fost furnizate date cu caracter personal, cu privire la orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricții privind prelucrarea efectuate în conformitate cu art. 16, art. 17 alin. 1. și art. 18 din regulament, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită un efort exagerat;

10.6.2.dreptul Operatorului de a informa persoana vizată despre acești destinatari, la solicitarea acesteia;

10.7.dreptul Persoanei vizate la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 din regulament, alcărui conținut este:

10.7.1.dreptul de a obține datele cu caracter personal referitoare la persoana în cauză pe care le-a furnizat Operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi lizibil, precum și dreptul de a transfera astfel de date către alt Operator fără obstrucția Operatorului, dacă

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate în conformitate cu art. 6 alin. 1. Lit. a) din regulament sau art. 9 alin. 2. lit. a) din regulament, sau pe baza unui contract în temeiul art. 6 alin. 1. lit. b) din regulament și, în același timp
 • procesarea se realizează prin mijloace automate și în același timp
 • dreptul de a obține datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi lizibil, precum și dreptul de a transfera astfel de date către un alt operator fără obstrucția Operatorului, nu va afecta negativ drepturile și libertățile altora;

10.7.2.dreptul de a transfera datele cu caracter personal direct de la un operator la altul, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic;

10.8.dreptul Persoanei în cauză de a obiecta în conformitate cu art. 21 din regulament, al cărui conținut este:

10.8.1.dreptul de a obiecta în orice moment din motive legate de situația concretă a Persoanei vizate împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, efectuată în conformitate cu art. 6 alin. 1. lit.e) sau f) din regulament, inclusiv obiecții la profilare pe baza acestor dispoziții ale regulamentului;

10.8.2. [în cazul exercitării dreptului de opoziție în orice moment din motive legate de situația specifică a Persoanei vizate împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, efectuată în conformitate cu art. 6 alin.1) lit. e) sau f) din regulament, inclusiv obiecții la stabilirea de profiluri pe baza acestor dispoziții ale regulamentului] dreptul de a nu prelucra în continuare datele cu caracter personal ale Persoanei vizate, cu excepția cazului în care aceasta demonstrează motivele legitime necesare de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile Persoanei vizate sau dovedirea, afirmarea sau apărarea revendicărilor legale

10.8.3.dreptul de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la Persoana vizată în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare, în măsura în care se referă la marketingul direct; în acest caz, dacă Persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate în astfel de scopuri;

10.8.4.(în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale) dreptul de a exercita dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate, folosind specificații tehnice;

10.8.5.dreptul de a obiecta, din motive legate de o situație concretă a Persoanei vizate, la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. 1. din regulament, dar cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public;

10.9.dreptul Persoanei vizate în legătură cu luarea deciziilor individuale automatizate în conformitate cu articolul 22 din regulament, al cărui conținut este:

10.9.1.dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, inclusiv profilarea, care are efecte juridice care îl afectează în mod similar, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 22 alin. 2. din regulament [adică cu excepția cazului în care decizia este: (a) necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între Persoana în cauză și Operator, 11.9.2 permis de legislația Uniunii Europene sau de legislația statului membru căruia este supus Operatorul și libertățile și interesele legitime ale Persoanei în cauză sau (c) pe baza consimțământului expres al persoanei în cauză].

XI.Instrucțiuni privind dreptul Persoanei în cauză de a revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:

11.1.Persoana în cauză are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, pe baza consimțământului dat anterior retragerii.

Persoana vizată are în orice moment dreptul de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - în totalitate sau parțial. Retragerea parțială a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate viza un anumit tip de operațiuni de prelucrare, în timp ce legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal rămase, este neafectată. Retragerea parțială a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea legătură cu un scop specific / anumite scopuri specifice ale prelucrării datelor cu caracter personal, în timp ce legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în alte scopuri rămâne neafectată.

Persoana vizată își poate exercita dreptul de a revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal într-o formă scrisă expediată la adresa Operatorului înregistrată ca sediu în Registrul Comercial în momentul revocării consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, sau în format electronic prin mijloace electronice (prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a Operatorului menționată la identificarea Operatorului în acest document sau prin completarea formularului electronic publicat pe site-ul web al Operatorului).

XII.Instrucțiuni privind dreptul persoanei în cauză de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:

12.1.Persoana în cauză are dreptul să depună o plângere la autoritatea de supraveghere în statul său de reședință, la locul de muncă sau la locul de presupusă încălcare, dacă consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc este contrară regulamentului, fără a aduce o atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare.

Persoana în cauză are dreptul de a fi informată de autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea, în calitate de reclamant, cu privire la progresul și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea unei căi de atac judiciar în temeiul art. 78 din regulament.

Organismul de supraveghere din Republica Slovacă este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Slovacă.

Organismul de supraveghere din Republica Slovacă este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Slovacă.

XIII.Informații privind existența / inexistența obligației persoanei în cauză de a furniza date cu caracter personal:

13.1.Operatorul informează Persoana vizată că furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea contractului de cumpărare și pentru îndeplinirea acestuia. Operatorul informează Persoana în cauză că aceasta nu este obligată să furnizeze date cu caracter personal și nici nu este obligată să dea consimțământul pentru prelucrarea datelor. Nerespectarea datelor cu caracter personal și / sau nerespectarea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal vor duce la imposibilitatea Operatorului de a încheia și îndeplini contractul de cumpărare.

XIV.Informații legate de luarea automată a deciziilor, inclusiv profilarea:

14.1.Nu se aplică. - La fel ca în cazul Operatorului, nu este vorba de prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei în cauză sub forma unei decizii automate, inclusiv profilarea menționată în art. 22 alin. 1 și 4 din regulament, Operatorul nu este obligat să furnizeze informații în conformitate cu art. 13 alin. 2 lit. f) din regulament, adică informații despre luarea deciziilor automatizate, inclusiv profilarea, și despre procedura utilizată, precum și despre semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări a datelor cu caracter personal pentru Persoana în cauză.

XV.Confidențialitatea și utilizarea cookie-urilor - Ce este un cookie?

În legătură cu directiva UE privind protecția vieții private în comunicațiile electronice, oferim o scurtă explicație a funcției cookie-urilor. Cookie-urile sunt fișiere text care conțin o cantitate mică de informații care sunt descărcate pe computer, telefon mobil sau alt dispozitiv când vizitați un site web. Cookie-urile sunt utile deoarece permit site-ului web nu numai să recunoască dispozitivul utilizatorului, ci și să permită utilizatorului să acceseze funcțiile de pe site.

În principiu, împărțim cookie-urile în două tipuri.

Cookie-uri persistente - aceste cookie-uri rămân pe dispozitivul utilizatorului pentru timpul specificat în cookie. Acestea sunt activate ori de câte ori un utilizator vizitează site-ul web care a creat cookie-ul.

Cookie-uri relaționale - aceste fișiere permit operatorului site-ului web să conecteze activitățile utilizatorului atunci când acesta deschide o fereastră de browser și iese când fereastra browserului este închisă. Cookie-urile relaționale sunt create temporar. Când închideți browserul, toate cookie-urile relaționale sunt șterse.

15.1.Ce sunt fișierele cookies?

Un cookie este un mic fișier text pe care un site web îl stochează pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil atunci când îl navigați. Acest fișier vă menține site-ul web informat despre pașii și preferințele dvs. (cum ar fi datele de conectare, limba, dimensiunea fontului și alte setări de afișare) pentru o perioadă de timp, deci nu trebuie să le reintroduceți data viitoare când vizitați sau navigați site-ul.

15.2.Cum folosim fișierele cookies?

Magazinul nostru online folosește cookie-uri pentru a stoca:

 • Preferințele dvs. de afișare, cum ar fi contrastul culorilor sau setările pentru dimensiunea fontului;
 • faptul că ați răspuns deja la un sondaj care apare într-o fereastră separată (pop-up), prin care vă puteți exprima opinia cu privire la conținutul paginii (nu va mai fi afișat din nou);
 • Dacă ați fost de acord (sau nu) cu utilizarea cookie-urilor de pe acest site web.
 • re-marketing

De asemenea, unele sub-site-uri care fac parte din site-ul nostru folosesc cookie-uri pentru a colecta în mod anonim statistici despre modul de accesare și ce videoclipuri ați vizionat.

Activarea utilizării cookie-urilor nu este necesară pentru buna funcționare a site-ului web, dar va oferi un confort mai bun utilizatorului atunci când lucrați cu acesta. Puteți șterge sau bloca cookie-urile. În acest caz, însă, este posibil ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcționeze așa cum ar trebui.

Informațiile stocate în cookie-uri nu vor fi utilizate pentru identificarea dvs. personală și structura datelor este pe deplin sub controlul nostru. Cookie-urile nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele specificate în acest text.

15.3.Folosim și alte fișiere cookies?

Unele dintre site-urile sau sub-site-urile noastre pot utiliza cookie-uri suplimentare sau diferite de cele enumerate mai sus. În acest caz, informații detaliate despre utilizarea acestora vor fi furnizate într-o notificare separată privind cookie-urile de pe site-ul în cauză.

15.4.Cum se controlează fișierele cookies?

Puteți controla și / sau șterge cookie-urile la discreția dvs. - consultați detaliile de pe site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile stocate în computerul dvs. și puteți seta majoritatea browserelor pentru a împiedica stocarea acestora. În acest caz, însă, este posibil să trebuiască să ajustați manual anumite setări de fiecare dată când vizitați site-ul web, iar unele servicii și caracteristici pot să nu funcționeze.

XVI.Dispoziții finale

Aceste principii și instrucțiuni privind protecția datelor cu caracter personal fac parte integrantă din Termenii și condițiile generale și din procedura de reclamații. Documentele - Termeni și condiții generale și procedura de reclamații a acestui magazin online sunt publicate pe domeniul magazinului de internet al Vânzătorului.

Aceste principii de protecție a datelor cu caracter personal intră în vigoare și se aplică prin publicarea lor în magazinul online al Vânzătorului începând cu 01.07.2021.