Pritožbeni postopek spletna trgovina www.northfinder.comI. Splošne določbe

1.1. Ta pritožbeni postopek je izdan v skladu z Zakonom št. 40/1964 Coll., civilni zakonik, s spremembami (v nadaljnjem besedilu: civilni zakonik), Zakonom št. 250/2007 Coll., zakon o varstvu potrošnikov, s spremembami (v nadaljnjem besedilu: zakon o varstvu potrošnikov), Zakonom št. 102 /2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, s spremembami, in Zakon št. 22/2004 Coll. o elektronskem poslovanju, s spremembami. Reklamacijski postopek ureja pravno razmerje med prodajalcem, ki je trgovska družba NORTHFINDER, a. s, Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Slovaška republika, ID št.: 35 933 011 (v nadaljevanju tudi "Prodajalec") in vsaka oseba, ki je kupec blaga (stvari), ki ga prodajalec ponuja v prodajalčevi spletni trgovini in ki nastopa v položaju potrošnika v smislu drugih določb teh splošnih pogojev in ustreznih zakonov, ki opredeljujejo potrošnika, v smislu veljavne zakonodaje Slovaške republike, zlasti zakona št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, in Zakon št. 250/2007 Coll. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.

1.2 Dodatni kontaktni in identifikacijski podatki prodajalca so na voljo v razdelku POMEMBNE INFORMACIJE - KONTAKTNI PODATKI.

1.3 Ta reklamacijski postopek ureja pravice in obveznosti kupca, ki je potrošnik, pri uveljavljanju pravic iz napak stvari (blaga) po sklenjeni prodajni pogodbi na daljavo s prodajalcem prek prodajalčeve e-trgovine www.northfinder.com.

1.4 Kupec je vsaka oseba (fizična ali pravna), ki je izpolnila in oddala naročilo prek prodajalčeve spletne strani ter prejela elektronsko obvestilo o potrditvi prejema naročila in plačala kupnino.

1.5 Potrošnik je kupec, ki je fizična oseba in ki pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti v skladu s tem reklamacijskim pravilnikom in splošnimi pogoji, objavljenimi na prodajalčevi spletni strani.

1.6 Ta reklamacijski pravilnik ureja pravna razmerja med kupci, ki so potrošniki, in prodajalcem.

1.7 Pravna razmerja, ki izhajajo iz uporabe pravic iz odgovornosti za napake med prodajalcem in kupcem, ki je pravna oseba ali fizična oseba podjetnik, ki deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti /osebe, ki niso v položaju potrošnika/, ureja Zakon št. 513/1991 Coll., trgovinski zakonik, s spremembami.

1.8. Izdelki so blago, ki je namenjeno prodaji in je tudi objavljeno v prodajalčevi spletni trgovini (v nadaljevanju tudi "blago" ali "stvari").

II. Povezave

2.1. Poleg splošnih določb Zakona št. 40/1964 Coll., Civilni zakonik, s spremembami, tudi posebni predpisi, zlasti Zakon št. 102/2014 Coll., o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, in Zakon št. 250/2007 Coll., o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, ter Zakon št. o varstvu potrošnikov.

2.2 Pravna razmerja, ki izhajajo iz uporabe pravic iz odgovornosti za napake med prodajalcem in kupcem, ki je pravna oseba ali fizična oseba podjetnik, ki deluje v okviru svoje dejavnosti /osebe, ki niso v položaju potrošnika/, ureja zakon št. 513/1991 Coll., trgovinski zakonik, s spremembami.

III. Prodajalčeva odgovornost za napake na izdelkih (blagu in storitvah)

3.1 Prodajalec je dolžan dobaviti predmet (blago) v skladu s sklenjeno kupoprodajno pogodbo, tj. v zahtevani kakovosti, količini in brez napak (stvarnih, pravnih).

3.2 Prodajalec odgovarja za napake, ki jih ima prodani predmet ob prevzemu pri kupcu. Če se blago ne uporablja, je prodajalec odgovoren za napake, ki se pojavijo po prevzemu blaga v garancijskem roku (garancija). Kupcu svetujemo, da pri prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja uveljavlja napake na blagu. Pri rabljenem blagu prodajalec ni odgovoren za napake, ki so posledica uporabe ali obrabe. Pri blagu, prodanem po nižji ceni, prodajalec ni odgovoren za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena.

3.3 Kupec ima pravico do pregleda prodanega predmeta pred prevzemom pošiljke.

IV. Garancijski rok

4.1 Garancijski rok je 24 mesecev. Garancijski rok za rabljen izdelek je 12 mesecev. Garancijski roki začnejo teči, ko kupec prejme izdelek. Če je na prodanem predmetu, njegovi embalaži ali priloženih navodilih naveden rok uporabe, garancijski rok ne poteče pred iztekom tega roka.

4.2 Prodajalec je dolžan na zahtevo kupca zagotoviti pisno garancijo (garancijski list). Če narava predmeta to dopušča, zadostuje, da se namesto garancijskega lista izda dokazilo o nakupu.

4.3 Prodajalec lahko z izjavo v garancijskem listu, izdanem kupcu, ali v oglasu zagotovi garancijo, ki presega obseg garancije v skladu s tem reklamacijskim pravilnikom. Prodajalec v garancijskem listu navede pogoje in obseg te garancije.

4.4 Garancijski roki začnejo teči, ko kupec prevzame izdelek.

4.5 Če kupec ni potrošnik, se uporabljajo določbe trgovinskega zakonika, garancijski rok pa je eno leto. Garancijski rok začne teči v skladu z določbami člena. IV, točka 4.7 tega pritožbenega postopka.

4.6 Če se nov izdelek zamenja za nov izdelek, začne garancijski rok znova teči od prejema novega izdelka.

4.7 Pravice iz odgovornosti za napake na blagu, za katere velja garancijski rok, ugasnejo, če niso bile uveljavljene v garancijskem roku.

4.8 Garancijski rok se podaljša za obdobje, v katerem je bilo blago v reklamaciji. Pravice iz odgovornosti za napake na blagu, za katere velja garancijski rok, ugasnejo, če niso bile uveljavljene v garancijskem roku.

4.9.Če je kupec potrošnik, se za reklamacije v zakonskem garancijskem roku uporabljata Zakon št. 40/1964 Coll., civilni zakonik, in Zakon št. 250/2007 Coll., o varstvu potrošnikov, oba zakona v veljavnem in veljavnem besedilu, ob upoštevanju pojasnil v tem reklamacijskem postopku.

4.10. Če je predmet zamenjan, začne garancijski rok znova teči od prejema novega predmeta. Enako velja, če se zamenja del, za katerega je bila dana garancija.

V. Postopek za uveljavljanje odgovornosti za napake (pritožbe)

5.1 Kupec lahko uveljavlja pravice iz odgovornosti za napake predmeta (blaga) na naslovu, ki je objavljen neposredno na spletni strani v razdelku POMEMBNE INFORMACIJE.

Kupec lahko vedno uveljavlja pravico do reklamacije osebno v katerem koli prodajalčevem poslovnem prostoru, kjer je sprejem reklamacije mogoč zaradi narave predmeta, ali na prodajalčevem sedežu ali prek tretjih oseb, npr. prevoznih podjetij, podjetij za prodajo po pošti itd. Priporočamo, da kupec za vložitev reklamacije uporabi kombinirani obrazec za reklamacijo/menjavo/odstop od pogodbe, ki je na voljo za prenos na prodajalčevi spletni strani.

5.2 Če kupec blago ne uveljavlja osebno, prodajalec priporoča, da kupec blago pošlje skupaj s podrobnim opisom napake na blagu in dokazilom o nakupu blaga v naši trgovini /na primer dokazilo o plačilu, račun, garancijski list/, da se pospeši postopek reklamacije.

5.3 V primeru pritožbe priporočamo, da blago pošljete s priporočeno pošto. Prodajalec ne priporoča pošiljanja blaga po povzetju, saj tako poslano blago ne bo poslano s strani prodajalca.

5.4 Prodajalec je dolžan potrošniku izdati potrdilo o uveljavljanju reklamacije. Če se reklamacija uveljavlja s sredstvi komunikacije na daljavo, mora prodajalec potrošniku takoj dostaviti potrdilo o prejemu reklamacije; če potrdila ni mogoče dostaviti takoj, ga je treba dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje skupaj z dokazilom o reklamaciji; potrdila o reklamaciji ni treba dostaviti, če ima potrošnik možnost dokazati reklamacijo na drug način.

5.5 Prodajalec je dolžan izdati pisno dokazilo o reklamaciji najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije.

5.6 Rešitev pritožbe ne posega v pravico potrošnika do odškodnine v skladu s posebnim predpisom.

5.7 Prodajalec je dolžan določiti način obravnave pritožbe takoj, v zapletenih primerih pa v 3 dneh od datuma pritožbe. V upravičenih primerih, zlasti če je potrebna zapletena tehnična ocena blaga, najpozneje v 30 dneh od datuma pritožbe. Po določitvi načina obravnave pritožbe mora prodajalec pritožbo obravnavati takoj; v utemeljenih primerih se lahko pritožba obravnava pozneje. Vendar pa obravnava pritožbe ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma pritožbe. Po izteku 30-dnevnega roka za obravnavo pritožbe ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe in dobi povrnjen celoten znesek za blago ali pravico do zamenjave blaga za novo.

5.8 Če je potrošnik v prvih 12 mesecih od nakupa izdelka vložil reklamacijo, lahko prodajalec zavrne reklamacijo le na podlagi strokovne ocene; ne glede na izid strokovne ocene se od potrošnika ne sme zahtevati plačila stroškov strokovne ocene ali drugih stroškov, povezanih s strokovno oceno. Prodajalec potrošniku najpozneje v 14 dneh od datuma rešitve pritožbe predloži kopijo strokovne ocene, ki utemeljuje zavrnitev pritožbe.

5.9. Če je potrošnik vložil reklamacijo po 12 mesecih od nakupa izdelka in jo je prodajalec zavrnil, mora oseba, ki je obravnavala reklamacijo, v dokumentu o obravnavi reklamacije navesti, komu lahko potrošnik pošlje izdelek v strokovno oceno. Če se izdelek pošlje imenovani osebi v strokovno oceno, stroške strokovne ocene in vse druge stroške, ki upravičeno nastanejo v zvezi s tem, nosi prodajalec, ne glede na izid strokovne ocene. Če se s strokovno oceno dokaže, da je za napako odgovoren prodajalec, lahko potrošnik ponovno uveljavlja zahtevek; med izvajanjem strokovne ocene garancijski rok ne poteče. Prodajalec potrošniku v 14 dneh od datuma ponovnega uveljavljanja zahtevka povrne vse stroške, ki so nastali zaradi strokovne ocene, in vse povezane stroške, ki so razumno nastali. Ponovno vloženega zahtevka ni mogoče zavrniti.

5.10. Potrošnik je upravičen do povračila potrebnih stroškov (zlasti poštnih stroškov, ki jih je potrošnik plačal pri pošiljanju reklamiranega blaga), nastalih v zvezi z uveljavljanjem potrošnikovih zakonitih pravic iz naslova odgovornosti za napake na blagu in storitvah. V primeru odstopa od pogodbe zaradi napake na blagu ali storitvah je potrošnik upravičen tudi do povračila stroškov takega odstopa.

5.11. Zahteve strokovne ocene, kot so določene v točki 5.8 tega člena: Strokovna ocena vključuje:

(a) identifikacijo osebe, ki izvaja strokovno oceno,

(b) natančna identifikacija proizvoda, ki se ocenjuje,

(c) opis stanja izdelka,

(d) rezultat ocene,

(e) datum izdelave strokovne ocene.

5.12. Prodajalec mora potrošnika o obravnavi reklamacije in načinu njene obravnave obvestiti v primerni in razvidni obliki najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije. Prodajalec je dolžan izdati pisno dokazilo o pritožbi v 30 dneh od datuma pritožbe.

5.13. Zaključek pritožbenega postopka se šteje za njegovo rešitev. Rešitev reklamacije se razume kot zaključek reklamacijskega postopka z izročitvijo popravljenega izdelka osebi, ki je vložila reklamacijo, zamenjavo izdelka, vračilom kupnine izdelka, plačilom razumnega popusta na ceno izdelka, pisnim pozivom k prevzemu izvedbe ali zavrnitvijo reklamacije pod zakonsko določenimi pogoji.

5.14. Če narava izdelka to dopušča, potrošnik ob vložitvi pritožbe izdelek izroči prodajalcu (imenovani osebi). Če narava izdelka ne omogoča dostave izdelka prodajalcu (imenovani osebi), lahko potrošnik ob vložitvi zahtevka zahteva odpravo napake na kraju, kjer se izdelek nahaja, ali se s prodajalcem (imenovano osebo) dogovori o načinu prevoza izdelka.

5.15. Obdobje od uveljavljanja pravice iz odgovornosti za napake do trenutka, ko je moral kupec prevzeti stvar po končanem popravilu, se ne všteva v garancijski rok. Prodajalec mora kupcu izdati potrdilo o tem, kdaj je bila pravica uveljavljena, ter o popravilu in trajanju popravila.

VI. Kupčeve pravice pri uveljavljanju odgovornosti za napake

6.1 Če je napako mogoče odpraviti, ima kupec pravico, da jo brezplačno, pravočasno in pravilno odpravi. Prodajalec mora napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja.

6.2 Kupec lahko namesto odprave napake zahteva zamenjavo stvari ali, če se napaka nanaša le na del stvari, zamenjavo dela, če to prodajalcu ne povzroči nesorazmernih stroškov glede na ceno blaga ali resnost napake.

6.3 Prodajalec lahko vedno zamenja stvar z napako z brezhibno stvarjo, namesto da bi odpravil napako, če to kupcu ne povzroča resnih nevšečnosti.

6.4 Če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti in ki preprečuje pravilno uporabo stvari kot stvari brez napak, ima kupec pravico do zamenjave stvari ali do odstopa od pogodbe. Enake pravice veljajo za kupca, če je napake mogoče odpraviti, vendar kupec zaradi ponovnega pojava napake po popravilu ali večjega števila napak ne more pravilno uporabljati predmeta.

6.5. Če obstajajo druge neodpravljive napake, je kupec prav tako upravičen do razumnega popusta na nakupno ceno predmeta.

VII. Končne določbe

7.1 Ta pravilnik o pritožbah je sestavni del splošnih pogojev ter pravilnika o zasebnosti in obvestila o zasebnosti te spletne trgovine. Dokumenti - Splošni pogoji in pravila ter Pravilnik o zasebnosti in obvestilo o zasebnosti te spletne trgovine so objavljeni na domeni prodajalčeve spletne trgovine.

7.2 V primeru spremembe Pravilnika o reklamacijah bo razmerje med kupcem in prodajalcem urejal Pravilnik o reklamacijah, ki je veljal in velja v času sklenitve kupoprodajne pogodbe, in sicer do njenega prenehanja.

7.3 Ta pravilnik o reklamacijah velja in se začne uporabljati v trenutku objave v prodajalčevi spletni trgovini dne 01.07.2021.


NAROČITE SE NA NAŠE NOVICE

Ta trgovina uporablja piškotke in druge tehnologije, da lahko izboljšamo vaše izkušnje na naših spletnih straneh.
Sprejmi